Ххуллурду ххуйсса тагьарданийн буцлай

Ххуллурду ххуйсса тагьарданийн буцлай

Вай гьантрай Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов ялтту увккунни БахIикIуллал ва Шахьуйннал шяраваллавун нанисса ххуллурдацIунсса давурттал.

– Жулла шяраваллу хьхьи­чIуннай шаврил цIаний цал­чинма-цалчин багьлай бур ххуллурду цин лавхьхьусса тагьарданийн буцин. ХIакьину ялтту увкра БахIикIуллал ва Шахьуйннал шяраваллавун нанисса ххуллурдайсса давур­ттал.

БахIикIлав нанисса ххуллул лахъишиву дур 3280 метра. Шикку бан дакIний буссар чIира, бантIиссар щин экьидачинсса кIантту. Гьарца кьини шикку зий буссар мукьва единица техникалул. Ххуллу бувну къуртал бантIиссар ва шинал ахирданийннин. Шахьував нанисса ххуллул лахъишиву дур 1300 метра. Шикку марцI буллалиссар ххуллу, бантIиссар чIиртту, мукьттуршра метралийх бутIинтIиссар асфальт. Ххуллу бувну къуртал бантIиссар 2023 шинал ахирданийннин. Давуртту дуллай буссар Лакрал ДЭП 24,– тIий, буслай ур райондалул бакIчи.

Читайте также: