ПаччахIлугърал наградартту

ПаччахIлугърал наградартту

Сентябрь зурул 15-нний Дагъусттаннал халкьуннал Цашиврул кьини Республикалул БакIчи Сергей Меликовлул паччахIлугърал наградартту дуллунни билаят хьхьичIунмай баврил цIаний бихьлахьисса захIматраву хьхьичIун ливчусса зузалтран – паччахIлугърал ва жяматрал ишккаккултран, шяраваллил хозяйствалул, магьирлугърал зузалтран, хIакинтуран, спортсментуран.

БавтIцири барчагу бувну, Меликовлул кIицI лавгунни байрандалул гьану бушиву ттуршукурдал манзилданий Дагъусттаннал халкьуннал оьрмулуву агьамсса кIану бугьлай бивкIсса ва бугьлагьисса цашиврул, цачIушиврул, дусшиврул аьдатру.

– Дагъусттаннал халкьуннал цашиврул лишанну хъана­хъиссар дагъусттанлувтал, цала ппухълунная нанисса цIанихсса аьдатру дуручлай, дакьаврий ва нахIушиврий ялапар хъанан ччай, ялун нанисса никиран цIакьсса ялун бучIантIимунил цIаний зий-захIмат буллай бушиву. Аьдатрайн бувну, хIакьину жува лахъа-хъун буллай буру буттахъал аьпалун лайкьну, цала дакI тIайласса захIматрайну буттал кIанттул цIа дуккан дуллалими, – увкунни Сергей Меликовлул.

Ххи бунни дакьаву дунигу, кьини дуркнигу дагъусттанлувтал Аьрасатнал цайми миллатирттащал захIмат бихьлай бушиву паччахIлугърал социал-экономикалул иширттаву, жула Ватандалул цIа ва кьуват цIакь баврил ххуллий. 

Наградартту ларсминнавух ур Лакрал райондалул магьирлугърал зузала, КIулушацIрал магьирлугърал къатлул директор АьлихIажи Щамхаловгу. Ванан дуллунни Дагъусттаннал магьирлугърал лайкь хьусса зузалал цIа.

Читайте также: