Дуккаврил бакIщаращину бивкIсса ЧIяйннал школа

Дуккаврил бакIщаращину бивкIсса ЧIяйннал школа

Вай гьантрай ЧIяйннал шяраву хьунни, райондалий бакъассагу, щалагу республикалийгу сий дусса ЧIяйннал школа сакин бувну 110 шин хъанахъисса юбилейрал мажлис.

Шикку гьуртту хьун бувкIун бия Ккуллал райондалул бакIчи Шамил Рамазанов, МахIачкъала шагьрулул мэрнал кумагчи Шалласу Шалласуев, ДР-лул Халкьуннал мажлисрал Бюджетрал, финансирттал ва налогиртталсса байсса комитетрал председатель Марат Илиясов, школалул цалчин­сса медалист МахIаммад Айдаев, райондалул прокурор ХIусайн Аьлилов, шяраваллил хъуначу ТIалхIат АьвдурахIманов, личIи-личIисса шиннардий школалий зий бивкIсса учительтал, вайннал оьрчIру ва школалул выпускниктал. Ва кьини ЧIяйннал шяравун, щарнил жямат бакъассагу, бувкIун бия райондалул щархъаясса, архсса шагьрурдаясса бусравсса хъамалгу. Юбилейрайн оьвкуну бия ва школалун цал цIа дирзсса Бадави Рамазановлул ва Совет Союзрал Виричу ЦIаххай Маккаевлул арсурваврайн.

Хъамал кьамул буллай, хъуннасса хъар лахълай бия школалул директор Альбина ХIаммакуева ва сакиншиннарал комитетрал вакил МахIаммад Оьмаров. Ванал бачин бувну ия мажлисгу. Мероприятиялул гьурттучитуран школалий экскурсиягу бувну, цинявппа лавгуна шикку зий бивкIсса учительтурал гьаттардий тIутIив дишин. Аьпалул хьусса учительтурах дуаь дурну махъ МахIаммад Оьмаровлул бакIра-бакIрах бувсуна гьарицагу учительнал оьрмулул ва захIматрал ххуллия. Чан­сса бакъая вайннал дянив школалун оьрмурду хас бувсса щаллусса кулпатру. Учительтал дакIнийн бивчуну махъ цинявппа бувкIуна Совет Союзрал Виричу ЦIаххай Маккаевлул гьайкалданучIан, дирхьуна тIутIив, бувсуна ванал къучагъшиврий бивтсса дяъвилул ххуллия.

Хъирив школалул хIаятраву дацIан дурсса Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилий жанну дуллусса учительтурансса гьайкалдануцIгу дирхьуна тIутIив.
Мероприятияртту наниссаксса хIаллай цинярдагу гьайкаллачIа вахталий бавцIуну бия юнармейцы.
Школалул хIаятравун зана хьуну махъ, шадлугърал даражалий тIиртIуна шикку цалчин директорну зий ивкIсса ХIадис ХIажиевлул аьпа абад буллалисса мармарчарил ула.
1912 шиная хIакьинусса кьининин ЧIяйннал школалий зий ивкIун ур 24 директор. 110 шинал лажиндарай 3000-нния ливчусса выпускниктурал къуртал бувну бур ЧIяйннал школа.

Вайннава 71-ннал мусил ва арцул медальлу ларсун дур. Выпускниктураву бур 20-нния ливчусса элмурдал доктортал, 60 элмурдал кандидат, 100-нния ливчусса выпускниктурал ларсун дур Аьрасатнал, Туркманисттаннал, Азирбижаннал ва Дагъусттаннал лайкь хьусса зузалтрал цIарду. Школалул тарихрая бусласисса ихтилатгу бувну, шикку зий бивкIсса директортуралгу, учительтуралгу цIарду хIурматрай кIицI ларгуна Альбина ХIажиевнал. Барчаллагь увкуна ва мероприятие хIадур дан ка-кумаг буллай бивкIсса ЧIяйннал шяраваллил фондрал председатель Арсен Ибрагьимовлухь ва мунал хъиривчу Саэд-Апанди Бад­руттиновлухь.

ЧIяйннал школалул учительтурал коллективран ва школалул директор Альбина ХIажиевнал даврин лавайсса кьимат бишлашисса ихтилат бувна Шамил Рамазановлул.
Цивппа школалий дуклай бивкIсса чIунну дакIнийн дирчуна МахIаммад Айдаевлул, Шалласу Шалласуевлул, ТIалхIат АьвдурахIмановлул, Аьлил ХIусайновлул, Давди Увайсовлул ва м. ц.
МахIаммад Айдаевлул бахшиш бунни школалун шикку учительну зий ивкIсса цала хъунама уссил Аьли Айдаевлул «Ттунма цIа кусса ккулла» тIисса уттигъанну итабавкьусса луттирду.
ЧIяйннал гьарца ишираву мудан чIарав сахаватлувну ацIайсса Марат Илиясовлул ва ххуллух школалун телевизор пишкаш бунни.

Бахшишращал увкIун ия ЧIяйннал школалущал дусшиврийсса дахIаву дусса ЦIуссалакрал райондалул Чапаево шяраваллил школалул директор Камил АхIмадовгу.
Ихтилатирттая махъ, ду­ккавриву, школалул оьрмулуву хьхьичIун ливчусса дуклаки оьрчIан, учительтуран, дуллунни наградартту.
Школалул юбилейрал мажлис хъиннува чIюлу бунни дуклаки оьрчIал ва культуралул зузалтрал хIадур дурсса концертрал программалул.
Ахирданий цинявппа гьурттучитал ва хъамал авадансса лакку дукрардал ссупралухун шяраваллил клубравун бавтIунни.

Андриана Аьбдуллаева,
Имара Саидова

Аватар

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: