Учительтурал аьпалунсса спортрал бяст-ччал

Учительтурал аьпалунсса спортрал бяст-ччал

ЧIяйннал школалун 110 шин шаврин хас дурсса мероприятиярттал лагрулий шяраву август зуруй хьуна ххаллилсса батIаву. Мероприятиялий гьурттушинна дан ттуйнгу оьвкуна. Амма, ттуйнма хъар къахъанахъисса багьана-сававрттайн бувну, ттуща чIумуй кказитрайн информация булун къавхьуна. ЧIяйннал жяматрахь ялтту бучIиярагу тIий, дакIнийхтунусса барчаллагьгу учин ччай, чIалну дунугу, дуллай бура мероприятиялиясса информация.

Август зурул ахирданий ЧIяйннал шяраву хьунни ЧIяй­ннал школалий зий бивкIсса физкультуралул учительтурал: Аьбдуллаев Сулайман Аьбдуллаевичлул, Аьбдуллаев Пятали МахIаммадовичлул ва Макьаев Джапархан ЦIаххаевичлул – аьпа­лунсса ттуплий буккаврил бяст-ччал.

Вайнний гьуртту хьун бувкIун бия Аьрасатнал личIи-личIисса шагьрурдай ялапар хъанахъисса чIяйми. Сакин дурну дия шяравусса, МахIачкъалаливсса, Каспийскалийсса, Москавлив­сса ва Санкт-Петербургливсса чIяйннал командартту. Ххув хьусса командарттан булун сакиншинначитурал хIадур бувну бия шамагу учительнал суратру ва цIарду дирхьусса дипломру ва ххаллилсса кубокру, мукунна арцуйнусса бахшишру. Ми ххув хьусса командарттан дулун оьвкунни учительтурал оьрчIайн ва гъан-маччаминнайн.

Мукун багьуна ттул ва мероприятиялийнсса аьрххигу. Ттул буттал, Аьбдуллаев Пятали МахIаммадовичлул, 7-8 шин дур­ссар ЧIяйннал школалий физкультуралул дарсру дихьлай.
Спортрал бяст-ччал тIитIлай, хъамал ва гьурттучитал барча буллалисса ихтилат бунни школалул директор ХIаммакуева Альбина ХIажиевнал.

Хъирив ЧIяйннал школалул тарихрая, учительтурая, ва кьинисса спортрал бяст-ччаллия бусласисса ихтилатру бунни шяраваллил хъуначу ТIалхIат АьвдурахIмановлул, мероприятиялул сакиншинначитал ЧIяйннал шяраваллил ихIсандалул фондрал (2018 шинал сакин бувсса) председатель Арсен Ибрагьимовлул ва мунал хъиривчу Саид-Апанди Бад­руттиновлул.
Ттуплий буккаврил бяст-ччал хъинну ягинсса хьунни. ТIуркIурду, байбивхьуну, къуртал хьуннин, кIири буллалисса бургъих къабурувгун, тамашачитал цала-цала командардал дакI дуллай бавцIуну бия.

Бяст-ччаллил хIасиллу дурну махъ байбивхьунни яла тIааьнмур лахIза – бахшишру дулаву. Буттал цIанийсса кубок ва диплом булун тапшур бунни ттуйн ва ттул ссийн Гульнарайн.
Ттул ппу зий ивкIссар ЧIяй­ннал школалий, 1953-ку шиная айивхьуну, 60-ку шиннардийн ияннин. Ванан хъинну ххирая чIяйми. Мудан дакIнин дутлан икIайва ЧIяйннал школалий дурсса шинну, уздансса чIяйннал агьлу. КIихасса хъамалгу бучIайссия жучIан, цувагу лагайва.

– Зул буттал ттухьгу дарс дирхьуссар, – тIий, жучIан гъан хъанай, га дакIнийн утлатиссагу бия.
Щалагу жула кулпатрал, мачча-гъаннал цIания дакIнийхтунусса барчаллагь тIий бура мероприятиялул сакиншинначитурахь, щалагу ЧIяйннал жяматрахь ва ххаллилсса даврихлу. МукIрура, чIярусса шинну ларгун махъгу, цала учительтал дакIнийн бутлатисса, лахъа-хъун буллалисса школалий дуккаврилгу, учительтуралгу сий мудан дикIантIишиврий, ялун нанисса дуклаки оьрчIал цIанихсса школалул цIа лайкьну дуручланшиврий.

Ялагу, барчаллагь учин ччай бура ттула буттал ученица, жула кказитралгу муданмасса букку Басират Мамедовахь, жува кьамулгу бувну, дурсса хъамалушиннарах.
ЦIуллушиву дулуннав, оьрму лахъи баннав.

Аватар

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: