ЧIяйннал тухумру

ЧIяйннал тухумру

Хъуннасса жул ЧIяйннал шяраву, 1925-кусса шинал дурсса переписьрайн бувну, 570-хъул хозяйствартту диркIун дур, 2765 инсан яхъанай ивкIун ур лагмасса мащащал архIал. «Мащихъи» Чачаннавун бизан бувну махъ чIявуми чиваркI-кулпатру, цала оьрмулун ххуллу ляхълай кIама бивщусса кунма, ппив хьуну лавгун бур кIани-кIанттурдайх: Туркманнавух, УзбакIнавух, маэшат ххуйну чIалачIисса цаймигу чил кIанттурдайх. Буттал ужагърая арх бувцун махъ вайннал жагьилми никирттан кIулну бакъар цивппа кувннан кув цуксса гъансса буссарив, бувсса маша-ташурдая, цала буттахъул яхъанай бивкIсса минардая ва цаймигу иширттая.

Ттун хъунмасса пахру бикIай, буттахъал оьрму дакIнийн бутлай, цала мина-гьану ххирану, вайннул кьадру-кьимат гьаз бан хIарачат буллалисса махъа нанисса жагьилтурал дуллалисса давурттая.
Аьпа баннав цал, ххаллил­сса ЧIяйннал жяматрал арсурваврал – Айдаев Аьлил ва ХIажимахIмухъал ХIусайннул цивппа сагъну бунува хIасул дурну дия ЧIяйннал тухумрал сияхI. Нагу ва сияхI, даххана къадурну, вайннал чирчуну диркIсса куццуй, къакIулнан кIул хьун, ашкара дуллай ура кказитрайхчIин.
1. Амучихъул 2. Аммахъул 3. Аьдахъул 4. Къисанхъул 5. Кьубатахъул 6. Гъаранхъул 7. Абачарахъул 8. Гъюйхъул 9. Диндавхъул 10. КIатIухъул 11. ХIатIатIанхъул 12. Ппанккухъул 13. ЦIихихъул 14. Хъаллухъул 15. Къичихъул 16. МайкIухъул 17. Къалабагхъул 18. Аьвдулахъул 19. Кьудухъул 20. Къушихъул 21. Ккузурхъул 22. Шалласухъул 23. Лачинхъул 24. Далихъул 25. Мяталахъул 26. Кхимпихъул 27. Къитахъул 28. Учахъайхъул 29. Ххюсухъул 30. Хъунмахъул 31. Жявдихъул 32. Бутталавхъул 33. Ламулухъул 34. ХIакинхъул 35. Гьамплахъул 36. Бугърахъул 37. Иттнайхъул 38. Чавтарахъул 39. Ммарайхъул 40. Бакрихъул 41. Байгъланхъул 42. Дайтихъул 43. Усттархъул 44. ЦIугьурхъул 45. Иранхъул 46. Хъюлихъул 47. Чакъухъул 48. Оьмачихъул 49. Авкихъул 50. ПIатIалихъул 51. ХIажимахIмухъул 52. Кьадиаьвдуллагьхъул 53. Кьадиражухъул 54. Ханнахъул 55. Къапланхъул 56. Чайхвалкьубахъул 57. БурцIихъул 58. Щайххухъул 59. Бюрххъул 60. СулчIахъул 61. Къапихъул 62. ХIайдархъул 63. Шаравхъул 64. Усттарирбагьинхъул 65. КIунтIукухъул 66. Мюхцинхъул 67. Кьяцнихъул 68. Аьнмаражухъул 68. Кьулгьухъул 70. ЯхIияхъул 71. Къаркъахъул 72. Кьубихъул 73. Хъюбуаьлихъул 74. Айдахъул 75. Аьвдухъул 76. Валихъул 77. Гъазлахъул 78. ТIагьиражухъул 79. Пирбудагъхъул 80. Суллухъул 81. Иллархъул 82. ХIанапихъул 83. Мусттапахъул 84. Ссажалаьлихъул 85. Шагьавхъул 86. ХIажлухъул 87. Мудунхъул 88. Маллалавхъул 89. ХIажиявражухъул 90. СултIамихъул 91. Башухъул 92. Парилмисидухъул 93. Амирхъул.
Агарда цичIав итабавкьу­сса гъалатI бухьурча, тавакъюри баян баву ва телефондалий: 8-928-805-32-82.

Аьвдухъал тухум
АьвдурахIман ивкIун ур Щайххъал тухумраясса Оьмардул арс. Ванал тухумгу хъинну махъ нанисса тухум бивкIун бур. Ванал щарну бувцуну бур Ирбагьинхъаясса хъунмасса тухумрал душ Аьйша. Вайннал дянив хьуну бур мукьа арс ва ххюва душ: СютIа, Рамазан, МахIаммада, Жабраил, Залихха, Аьйша, Разият, Марижат, Мариям.
Вай мукьагу арснал кулпатирттал дикIан аьркинссия бу­ттал, АьвдурахIманнул, фамилия. Га чIумал, тухумру гьарза къахьунсса мурадрай, щин дакIнийн багьссарив, гайннал буттахъал фамилияртту чирчуну дур. Ца ттул буттал ларсун дур АьвдурахIманов Жабраил тIисса фамилия. Муния шихунмай жул кулпат най бур АьвдурахIмановхъал фамилиялий.
1. Хъунама арснал СютIал фамилиялий – ванал арсру Шарип, армиялия зана къавхьусса Жамалуттин.
2. Рамазаннул арсурваврал МахIаммадлул, АбутIалиблул, МахIаммад-рамазаннул – Рамазанов тIисса фамилия.
3. МахIаммадал арснал Ма­хIаммадлул – Хизриев тIисса фамилия.
4. Жабраиллул арсурваврал Гъазиханов тIисса, ТIалхIатлул – АьвдурахIманов тIисса фамилия.
Щар буллусса ххювагу душнил дур цала-цала ласурваврал фамилияртту.
Укунсса балайгума бувну бур:

ХьхьичI – пионер дасттарду,
Хъирив – Аьвдухъал аьрал,
Минналгу хъирив най бур
Бутталавхъал захIматкаш!

Аьйшал ивкIун ур уссу, Ибрагьим тIисса. Мунал бивкIун бур арсру МахIаммад (ПатIал МахIаммад), Хъун Рамазан, Кьадир, ЧIиви Рамазан, бивкIун бур мукьва душ. Миннаяту хьуну бур чIявусса кулпатру. Ми бия ттул буттал ссурахъал.

АьвдурахIманнул арсурваврал ташурду:
СютIал бувцуну бур Гьамплахъал тухумраясса ПатIима тIисса душ. Рамазаннун бувцуну бур СахIив-Султан тIисса душ, Чихъал Мусахъал тухумраясса. МахIаммадан бувцуну бур ПатIи тIисса душ, Ирбагьинхъал тухумраясса (цала ниттин гъансса). Жабраиллун бувцуну бур Зайнаб тIисса душ, Амирхъаятусса. Душру щар буллуну бур: Залихха – Чайхьвал Кьубахъал Расуллун; Аьйша буллуну бур Лахъиаьлихъал тухумраясса Хизрин; Марижат буллуну бур Мусахъал Ссамадлун; Разият буллуну бур Ирбагьин тIисса Гьамплахъая­сса оьрчIан; Мариян буллуну бур Аьвдуллагь тIисса ХIамидхъал Ажиттан. АьвдурахIманнул ва Аьйшал тухум гьарза хьуну бур шяраву, миннал цIа гьаз хьуну дур, «Аьвду аьрал» тIисса цIагу ялун ххи хьуну. СютIал ва ПатIиматлул дянив хьуну бур шама арс ва кIива душ: Жамалу­ттин, Шарип, КьурбанмахIаммад, АьйшапатIима, Сарат. Рамазаннул ва СахIив-Султаннул бур шама арс ва кIива душ: МахIаммад, АбутIалиб, МахIаммад-Рамазан, Маржанат, ПатIимат. МахIаммадал ва ПатIил бувну бур мукьва-ххюва оьрчI, минная сагъну ливчIун бур ХIамид ва МахIаммада.
Жабраиллул ва Зайнаблул бувну бур кIия оьрчI (Гъазихан ва ТIалхIат), кIива душ (ПатIимат ва Уммукулсун).
Залиххал хьуну бур мукьва оьрчI (АьвдурахIман, МахIаммад, Аьбид, Муслимат). Аьйшал хьуну бур ца арс ва кIива душ: МахIаммад, Сарат ва Аьйша-ПатIима. Марижатлул хьуну бур шама арс ва ца душ: Адам, Садикь, Апанни, Камилат.
Разиятлул хьуну бур шанма душ: Халисат, ХIаписат, ПатIимат. ПатIиматлул хьуну ур ца оьрчI Карин ва душ Къиза. АьвдурахIманнул ва Аьйшал хьуну бур 50-нния ливчусса оьрчIал оьрчIру.

АьвдурахIманхъал ТIалХIат, захIматрал ветеран, ДР-лул къуллугърал аралул
лайкь хьусса зузала

Читайте также: