Ппиринж лакьлан байбивхьунни билаятрай цалчинминнавух

Ппиринж лакьлан байбивхьунни билаятрай цалчинминнавух

Ппиринж лакьаврил давуртту ххал дуван ва аьркинсса маслихIатру ккаккан Къизлардал райондалийн увкIунни ДР-лул шяраваллил хозяйствалул ва бакIлахъиялул министрнал цалчинма хъиривчу Шарип Шарипов. Ва ивунни ппиринж бувгьусса цаппара хозяйстварттайн.

Ппиринж лакьлай цалчин байбивхьуну бур «Кизлярагрокомплекс» ООО, вайннал цалсса дуркьун дур сайки 40 гектар хъуруннал, дянивну ца гектардания ларсун дур 70 центнер. Шикку гьашину ппиринж бувгьуну бивкIссар 2350 гектарданий, дукIумур шинал – 1600 гектарданий. Ва хозяйствалул хъунама агроном Мавлет Хизриевлул тIимунийну, хозяйствалуву уттигу дуллай бур цIусса хъуру (чекру), бугьлай бур так микку бугьлай аьдат хьусса сортру (районированные сорта).

«Арешевка» ООО-лул хъунама агроном Хайбуллагь Хайбуллагьовлул бусаврийну, ппиринж букьан аьркинну бур 700 гектар хъурунная, техника хIадурну дур.
Къизлардал райондалул шяраваллил хозяйствалул управлениялул хъунмур Райсат Аьлиловал тIимунийну, Къизлардал райондалий ппиринж букьантIий бур 17,5 азарда гектардания, зунтIий бур ппиринж букьайсса 76 комбайн.

Шарип Шариповлул бусаврийну, Дагъусттаннай ппиринж бугьлай бур 30 азарунниха лирчусса гектардай. Ва хъанахъиссар Краснодардал улклуя махъ кIилчинмур кIану. Республикалий ппиринж бугьлай бур 18 райондалий.

Махъсса шиннардий бувну бур ппиринж занакьулу байсса мукьва завод. ВайннуцIунма буллай бур ппиринж ябайсса, 85 азарда тонна лагрулул дусса кIанттурду, къатри. ДР-лул каялувчитурал цалва хьхьичI бивхьуну бур яла гъансса шиннардий ппиринжрал 150 азарда тонна шинал мутталий ласун­сса масъала.

Читайте также: