Цашиврул байран – дусшиврул лишан

Цашиврул байран – дусшиврул лишан

Лахьхьу Гъумук Хан-Муртазялил гьайкалданучIа хъуннасса сийлий хьунни Дагъусттаннал халкьуннал Цашиврул кьинилун хас бувсса мажлис. Ваний гьуртту хьунни Лакрал райондалул каялувчитал, идарарттал зузалт ва шагьрурдая бувкIсса хъамал.

Шикку махъ лахълай, бавтI­цири барчагу бувну, райондалул бакIчи Юсуп МахIамма­довлул увкуна:
«Гьашину там хъанай дур 281 шин Дагъусттаннал халкьуннал цачIусса гужирдацIух Надир-шагьнал аьрал ххит бувсса тарихийсса иширттая шийннай. Дагъусттаннал гьарцагу миллатрал бувгьуссар цила кIану ва аьмсса ххувшаву ласун. Та ­оьттул ттурданийн бувккун бивкIсса дяъви лахъи лавгун бивкIссар 40 шинай.

Тархъаншиву ххирасса зунттал халкьуннал тай захIматсса шиннардий щала инсаниятран ккаккан бувссар цашивруву цуксса гуж буссарив. Жува пахрулий бикIан аьркинссару Дагъусттаннал агьалинал цачIусса гужирдал бакI дургьуну жула ватанлув Сурхай-ханнал арс Муртазяли ивкIун ушиврия.

Дагъусттаннал агьали Надир-шагьнащалсса дяъвилий ххув шаврил агьамшиву диркIссар Дагъусттаннал дазул кьатIувгу, мунил асар биян бувссар Ираннал паччахIлугърал кьадарданийн – зунттал халкьуннал цалла тархъаншиву ва чия хъар ба­къашиву дуруччаврищал архIал ххит бувссар Астраханнайн дияннинсса аьрасатнал аьрщи ласун тамахIрай ивкIсса Надир-шагьнал пикрирду.

Дагъусттаннал агьалинал шамилчинсса съездрая махъ лакрал миллатрал жяматийсса ишкка­инал оьвчаву дурссар Дагъус­ттаннал тархъаншиву дуруччаврил цIаний жанну дуллусса ватанлувтурал аьпа абад бансса тавакъюращал.

Му сипта хъинчулий ккав­ккун, республикалул каялувчитурал хIукмулийну Лакрал райондалий бувссар Дагъусттаннал агьалинал Надир-шагьнал аьрал ххит баврин хас бувсса мемориал-комплекс. Ва буллалисса чIумал иширайну ва ка-кумаграйну чIарав бавцIуссар ватан ххирасса жула агьлу. Хъунмасса кумаг бувссар райондалул жагьилтурал ва кIанттул бакIчитурал.
Гьунттий жува циняв кIицI лаглан най буру Дагъусттаннал агьалинал Цашиврул кьини. Жува циняв бардултну хьуссару ва байран цалчинна-цалчин Гъумук даврил. ЦIанакул ва мемориал-комплекс кIура бавну бур чувшиврул дарсру дишайсса кIанттайн, шичча жува тIайла буклай буру жула жагьилтал аьралуннаву къуллугъ буллан, шикку чIава аьралитурал буллай бур Ватандалийн дакI тIайлашиврийнсса хъа, шиччалу хьуну бур райондалул бакIрал чагъарну.

Тарихрал исват буллай бур лак мудангу ватандалийн дакI тIайласса бивкIшиву. Жула хъун бакъасса миллатрава цала хушрай аьрайн лавгун ур гьарца мукьилчинсса чув. Дяъвилийн бувцуминнавасса чIявуми лайкь хьуну бур орденнан ва медаллан. Ххюя хьуну ур Совет Союзрал Виричу, вайннава АхIмадхан Султан хьуну ур кIийла Виричу. Чувшиву ва Ватан ххирашиву жула чиваркIуннал ккаккан дурссар республикалийн дазул кьатIату закондалий дакъасса ярагъуннил далгусса кьюкьри ххярхсса чIумалгу.

Жунма цинявннан кIулли, Аьра­сатнал Федерациялул БакIчи В. В. Путиннул амрулийн бувну, Украиннал аьрщарай най бушиву хасъсса аьралий операция, национализм ва милитаризм духлаган даврил ххуллий. 2014 шиная шийнмай нацистурал зулму буллай, къума-цIан буллай бия Донецкаллал ва Луганскаллал рес­публикарттайсса оьрус мазрай гъалгъа тIутIисса агьали. Мунияту ва хасъсса аьралий операция букъавнугу чара бакъа­ссия. КIицI бан багьлай бур жула дагъусттанлувтал жард къакуну тикку талай бушиву, чувшиврул ва къучагъшиврул эбрат кка­ккан дуллай бушиву. Тийх цалчинсса Аьрасатнал Виричу хьунни Гъумучиял лицейраву дуклай ивкIсса ХIажимахIаммадов НурмахIаммад Энгельслул арс.

Цуксса хIайпнугу, ватандалул цIаний чувшиврий жанну дуллай бур жула ватанлувтал. Аьпа баннав цал! ДакI дарцIуну бикIанну, душмангу ххит увну, жула арсру Ххувшаврищал зана хьунтIишиврий!

Жунна дагъусттанлувтурал дянив дачIинсса дакъассар. Жува аьркинссару жула оьрчIал ялун бучIантIимунил цIаний зун ва захIмат буллан, буслан цашиврул гужирая.
Барча тIий ура зухь ва ххаллилсса байран! ЧIа тIий ура зун дакьаву ва буллугъшиву!

Читайте также: