Виричу дакIнин утлай

Виричу дакIнин утлай

Дагъусттаннал халкьуннал Цашиврул кьинилул лагрулий Ккуллал шяраву хьунни Аьрасатнал Виричу Халид Мурачуевлун хас дурсса батIаву. Ваний гьуртту хьунни Ккуллал райондалул бакIчи Шамил Рамазанов, райондалул личIи-личIисса идарарттал вакилтал, ЦIуссалакрал райондалул бакIчи МахIаммад-ХIажи Айдиев, ЦIуссалакрал райондалул Культуралул управлениялул хъунмур ХIабибат Буттаева, школалул директор ва кIирагу райондалул виваллил органнал вакилтал – «Лакский» МО МВД-лул хъунама МахIаммад Рамазанов ва Аьра­сатнал ОМВД-лул ЦIуссалакрал райондалул хъунаманал хъиривчу Бадави Чаринов. БувкIун бия Халидлул уссу Гьарун Мурачуев, гъан-маччами, жагьилтал ва щарнил жяматгу.


БатIаву дайдирхьуна Халид Мурачуевлул цIанийсса школалул хьхьичIсса бюстрай тIутIал шалка бишаврийну. Шиккура хьунни дуклаки оьрчIал линейкагу, рирщунни дакIний личIансса суратру.

– Кьуния шанна шинал хьхьичI жулла аьрщи террористътураща дуруччин кIирагу райондалул агьлу цIакьну бавцIуссар. Ва иш жунма тачIав хъамакъабитантIиссар. Жула халкьуннаща бювхъуссар буруччин Дагъусттан. Ванийну тасттикь бувссар душманнан жула гуж ва кьуват цашивруву ва дусшивруву бушиву. Пахрулий буссару жува жула кьянкьасса арсваврая – Мурачуев Халидлуя ва ванал дус Мутай Исяевлуя, террористътурал хьхьичI бакIру лахIан къадурсса. Дагъусттаннал халкьуннан хъамакъабитантIиссар душманная вас-ццах бакъа Ватан дурурччусса арсру. Ва батIаврил мураднугу хъанахъиссар ялун нанисса никиран Вирттаврал аьпа абад буллан аьркиншиву кIулну бикIаву, – увкунни Шамил Рамазановлул.
ЦIуссалакрал ялун 1999-ку шинал дирсса оьсса кьинилия бувсуна МахIаммад-ХIажи Айдиевлул:
– ХьхьичIсса гьантрай ЦIуссалакрал жямат буссия жунма жувалу ливчIсса кунмасса пикрирдай. Жул талихIран, республикалул гьарцагу мурцIния кIункIу хьуна ополчентурал кьюкьри. Ттун ххуйну дакIний бур Ккуллал ва Лакрал районнаясса чиваркI. Таний яла ягинмур цIу ларсъссар цайнна виваллил иширттал зузалтрал. Минналли жанну дуллуссагу. Лейтенант Халид Мурачуев уссия взводрал бакIчину. Вагу, ванал дусталгу ливтIуссар виртталну. Вайнналли бурувччусса Дагъусттан.
Махъру лавхъуна бусравсса цаймигу хъамаллурал.

БатIаврий вирттавран хас бувсса балайрду щаллу бувна ХIабибат Буттаевал ва РайхIанат ХIажиевал. Дуклаки оьрчIал дурккуна назмурду, бувсуна вирттаврал оьрмулул лахIзардая. Хъирив Аьрасатнал Виричу Халид Мурачуевлун хас дурсса спартакиада хьуна.

ХIадур бувссар
Аминат АхIмадовал

Читайте также: