Жижара

Жижара

АьвдурахIманнул душ Мудунова ПатIима (КъутIу)

Августрал 12-нний, захIматсса азаруннища ххассал къавхьуну, оьрмулул 85 шинаву аьпалу­хьхьун лавгунни дакI-аьмал хъинсса, инсантуран ххирасса, уздансса хъамитайпа, ЧIяйннал шяраватусса АьвдурахIманнул ва Султанатлул душ ПатIима.

Шяраву 10 классгу къуртал бувну, ПатIима, щар хьуну, лавгссар Туркманисттаннайн. Гъурбатрал кIанай цинна касму дикIаву мурадрай, ванил Иолотан тIисса шагьрулий къуртал бувну бур медсестра шай­сса курсру. Зий бивкIун бур медсестрану 10-хъул шиннардий, «Зональная» тIисса станциялий ясли-садрай. Гания мукьах, махъунмай зана хьуну, 30-хъул шиннардий зий буссия Ккуллал азарханалий, яла махъ зий буссия ЧIяйннал шяравусса ФАП-рай патронажная сестрану. Чув зий бухьурчагу, ПатIимал ккаккан бувссар цуппа усттарну цилла даву дайсса, лагма-ялттунащал хIал бавкьусса, дакIнийхтуну бихьлахьисса захIматрайну цинявннанвагу ххира хьусса инсан бушиву. Ва лайкь хьуссар ветераннал цIанин, чIярусса грамотарттан, личIи-личIисса бахшиширттан.

Ккаркссар ванин кьурчIисса кьинирдугу – 23 шинавусса кIия жагьил, апатI хьуну, аьпалу­хьхьун лавгссар, амма ванил, дакI къалп къадурну, яхIирай, инсаншиврий оьрму бувтссар.
ПатIима дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил адаминахь, оьрчIахь, душваврахь, оьрчIал оьрчIахь ва махъсса щалагу агьлу-авладрахь. Цил гьав нурданул дуцIиннав, бунагьирттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав, алжаннул ххари баннав. Амин!

ЧIяйннал жямат


Космина Исрапилова

Яргсса ва гьунар бусса хъамитайпа, шаэр ва журналист
Космина Исрапилова
жуятува батIул шаврил хъуннасса кьурчIишиву дакIнийхтуну кIидачIлай, жижара буллай буру ванил арснахь, душнихь, цинявппагу гъан-маччаминнахь!
Цил аьпа баннав, рухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари баннав, махъминнал оьрмурду лахъину лякъиннав!

Лакрал театрданул коллектив


 

Читайте также: