Къалпузирттал чIун аргъирай дур

Къалпузирттал чIун аргъирай дур

Жулла республика къалпузру-къавахъру ххяххан буван къулайсса шартIру дусса кIану бур.
Гьашину вайннун 8, 6 азарда гектар ккаккан дурну дур, вайннувагу 60 процент Нугъайнал, Къизлярдал ва Бабаюртуллал районнай бур. Къалпузру ххуйну бияврил чIумун август ккаллину бур, амма жучIава къалпузру ччянива бахлай бур.


Багъманчитал ччясса къалпузру нитратру гьарзасса къалпузрур тIисса хаварду гьану бакъасса хавардур тIий бур. Ххуйсса бакIлахъия ласуншиврул дагьайссаксса минерал удобрение дичин аьркинссар тIий бур къалпузру ххяххан буллалисса аьрщарайн ва мукунма заралсса ущу-щулгъилия буруччинсса дарув буван. Агрономиялул тIалавшиннардайн бувну ххяххан бувсса къалпузирттая, ми ччясса бухьурчагу цукунчIавсса зарал бакъассар тIий бур. Цивппагу агрономиялул кьараллу дуручлай зий буну тIийри жулва къалпузру нахIусса, чил регионнайгу кьамулсса тIий бур.

Ларгсса шинал Дагъусттаннал аьрщарай 193 азарда тонна къалпузирттал дартIун дур, ми цайми регионнай ва жучIава шиккува бавххуну бур.
Къизлярдал райондалийсса «Арешевка» ООО-лул совхозрай 50 гектарданий «Каристан» тIисса жура ххяххан буллай бур. Вайннуха зузиминнал бувсмунийн бувну, ца гектардания дянивну 60 тонна къалпузирттал дучIайсса дур. Дянивсса къалпузрал кIушиву дур 10-12 килограмм, кувний 20 килограмм дусса къалпузругу шайсса бур.

Багъманчитал бур къалпуз бивсса-къабивсса ябитаврийну кIул бан шайссар, нахIу-нацIушиву так мазралли кIул дувайсса тIий. БакIлахъия ххуйсса хьурчагу, багьри лагьсса бушиврия нигь дур тIий бур къалпузру ххяххан бувулт. Ларгсса шинал вава ппурттувусса багьрах бурувгун, гьашину къалпузирттал багьри лагьсса бур тIий бур.

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: