Чак буван лахьхьаврил конкурс Гъумук

Чак буван лахьхьаврил конкурс Гъумук

Ларгсса нюжмардий Гъумуксса Хъун-Мизитраву хьунни Аьлибуттаев Аьбдурашидлул аьпалун хас бувсса, оьрчIан тIайлану чак буван лахьхьаврил конкурс. Ва конкурсрай гьуртту хьунни райондалийцири шяраваллава мизитравун чак буван лахьхьин заназисса гъинтнил курсирдайсса оьрчIру – 55 оьрчI.


Конкурсрал сиптачитурал бувсунни фондраву 150 азарда къуруш диркIшиву, цалчинмур кIану бувгьуманан дуллушиву 30 азарда къуруш, кIилчинмур кIану – 20 азарда къуруш ва шамилчинмур кIану – 10 азарда къуруш. Мукьилчинмур кIанттая байбивхьуну ацIилчинмур кIанттайн бияннинминнан дуллуну дия шан-шаназарда къуруш, гьуртту хьуминнангу – аза-азарда къуруш. Арцуйнусса бахшишрацIун гьарца гьуртту хьуманан дуллунну дур сертификатгу. Цалчинмур кIану бувгьуну бур Гъумучатусса Ханов ХIасанбасрил, кIилчинмур кIанугу – вава Гъумучатусса Давудова Мариямлул ва шамилчинмур кIану – Куматусса Мусалаева Аминал.

ДакIнийн бутанну, 2020-ку шинал Гъумук тIивтIушиву Гъази-Гъумучиял щайх Жамалуттиннул цIанийсса мадраса. Конкурс цурдагу хас дурну дия Щардал шяраватусса Чариннул арс Аьбдурашидлул аьпалун, ва ацIнияхъайсса шиннардий оьрчIан ислам лахьхьин дуллай ивкIун тIий.

Дагъусттаннал паччахIлугърал педагогикалул институтрал тарихрал факультетрай дуклакинийва Аьбдурашид аьраб маз ва ислам лахьлай ивкIун ур. Ва буттал шяраву учительну, завучну, директорну зий ивкIун ур. 1998-кусса, тай къабигьасса шиннардий, Гъумук оьрчIан Кьурангу, чакгу буван лахьхьин буллай айивхьуну ур ва 12 шинай му даврия хIура къавхьуну ур. Муния махъ ванайн оьвкуну бур МахIачкъалаллал муххал ххуллул вокзалданийсса Сайпуллагь-кьади Башларовлул цIанийсса мизитравун. Ва мизитравугу ванал арулла шин дурну дур оьрчIан исламрал элму ла­хьхьин дуллай.

«Ислам в Лакии» порталданул суратру

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: