Зияратрал барачат жуйнма цинявннайн бияннав

Зияратрал барачат жуйнма цинявннайн бияннав

Ва мубараксса мухIаррам зурул байбихьулий Лакрал районнал имамтурал ва Дагъусттаннал Муфтиятрал идаралий зузисса жулва ла­кку душваврал хIарачатрайну ца кьини шанна ххуйсса даву дунни.


Июль зурул 3 -нний МахIач­къалаллал Хъун мизитрачIа, кIюрххила гъирарай, цачIун батIлай бия жулва душру. Вайннувух бия Мариян Илиясовал цIанийсса хъаннил «Дараччи» фондрал душру, «Встреча» тIисса лакрал интеллигенциялул вотсап-группалул вакилтал ва «Илчи» кказитрая жугу 3 душ буссияв.

Тичча машинарттай кьюкьа дархIуну лавгру Сепаратор поселокрайсса Дагъусттаннал муфти, щайх АхIмад-хIажи Аьбдуллаевлул къатрачIан. Муфтинал маслихIатрайсса ихтилахрахгу вичIи дирхьуну, Буйнакскаллал райондалийн аьрххи бавхIуссия. Жущал архIал бия лакрал имамталгу: Мансур Хаваев (ЦIуссалакрал райондалул ЦIуминалийсса) имам, МухIаммадманнар Бариев (Ккуллал райондалул имам) ва МахIачкъалаливсса Сайпуллагь-кьади Башларовлул цIанийсса мизитрал имам МухIаммадрасул МахIадов.

Цал жу бивру Ялув Гъазанишливсса Ухссавнил Ккавкказуллал цалчинма муфти, НицIавкIратусса щайх, 3 тIарикьатрал устаз Сайпуллагь-Кьади Башларовлул зияратрайн. Жу бакъассагу, тикку Яруссаннал райондалиясса агьлугу бия. Зияратраха аякьа дуллалисса хъамитайпа буслай бия сайки гьарца кьини архсса зунттал шяраваллавасса агьлу бучIайшиву зияратрайн.

Яла бивру ЧиркIайннал Саэд-Апаннинал зияратрайн. Жущал­сса аьлимтурал аьраб мазрайсса дуаьрду дурккуна. Жугу кьинибархан дуаьрдай бивкIру. Сайки цинявннал зумувсса яла чIяруну тикрал дуллалимур дуаь ва кьини духьунссия дунияллийн дакьаву дагьаннав, Украиннал аьрщарай жанну дуллуминнал аьпа баннав тIутIисса. Шаппай бачай ххуллий жу бувцунав ахттайнсса дукан ва бигьалаган ЧиркIайннал водохранилищалийн. Тиккусса жул хъамаллушиндаралсса буван бакIрайн лавсун бия ЧиркIайннал щайх Саэд Апаннинал арснал Аьбдулла Ацаевлул. Таман­сса бия жуву зияратирттайн цалчин бувкIмигу, муфтинал ихтилатрах гъанну вичIи дишинсса тIайлабацIу хьумигу.

Дагъусттаннал гуманитар институтрал профессор Асият Буттаева ва «Дараччилул» хъунмур Гульшан Хасаева цинявгу лакку душваврал цIанияту барчаллагьрай бур: ва давриха зузиминнал буниялттунгу биялсса хIарачат бивхьуну бия лайкьсса даражалийсса даву щаллу дуван. Вайннул тIутIимуницIун жугу циняв бакьлай буру. Мяйжаннугу, ца зумату кунма, циняв дакIру чаннасса, тIааьнсса асардал дурцIуну дур тIий бия. Укунсса аьрххирдал жува гъангу буллалиссару, жулла дакIурдиву имангу цIакь дуллалиссар. Аллагьнал жухьхьунна мукьахунмайгу зияратирттайн занансса тавпикь дулуннав. КIицI ларгсса давриха зий бивкIминнал захIмат Заннан кьамулну лякъиннав. Жува зияратирттайн бияврил барачат щалвагу миллатрайн бияннав!

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: