Туристътуран ххуй бизлай бур Дагъусттаннал билаят

Туристътуран ххуй бизлай бур Дагъусттаннал билаят

Гамсутль

Саратоврая увкIсса турист Владимир ур хъинну рязину Да­гъусттаннал билаятрая, тIабиаьтрал караматшиврия буслай. Ванияр хьхьичIсса шиннардий Владимир игьалаглай ивкIун ур Къиримнаву, Сочилий, гьашинусса гъинттул ларсун дур Да­гъусттаннай игьалагансса тур.


Хъинну ххуйну бигьалавгру тIий, махъунмай лавгунни Владимирхъал кулпат Дагъусттанная. Аммарив, кIицI лавгунни вайксса чIявусса туристътал бигьалаган букIлакIисса хьхьирий марцIшиву дакъашиву. Ва тагьар тIааьн къадирзсса Владимирхъал кулпат бивкIун бур хьхьирил лагма-ялттусса кIанттурдай марцIшиву дуллай. Зунттавунмайсса аьрххилия тIурчан, ляличIинува асар хьунсса ва цIунилгу махъунмай кIункIу буллалисса бур.

СалтIиял жюружанттуйнсса тур ххуй дирзун дур оьруснал туристътуран. Гиднащал архIал Ураллая бувкIсса Дмитрий ва Ирина бивну бур лахъсса зунттул мицIлий дирхьусса, цIанакул цаягу инсан ялапар къахъана­хъисса, Гамсутль тIисса шяравун. Махъсса ппурттуву чIявусса туристътал занай бур ва шяравун экскурсиялийн. Лакрал райондалийгу дур укунна караматсса тIабиаьт дусса щархъурду. Ххуй дирзун дур туристътуран Гъуниннал шяравалугу, шикку­сса тIабиаьтгу.

ЦIардай бия туристътал Да­гъусттаннал инсантурал дакI-аьмал хъиншиврия, хъамал ххирашиврия. Ураллая бувкIсса туристътурал кIицI лавгунни, дин-чаклихун багьсса Дагъусттаннал жагьилтал хIан хIачIаврия, къалиян учаврия махъаллил буллай, ххуйсса тарбия дуллай бушиву. Ва группалувасса жагьил­сса душ бур, Дагъусттаннал инсантал, махъунмай кIура бавну, туристътурах буруглан бикIай, му ца зат жун тIааьн къабивзунни тIий.

БакIрайн багьунни туристътал гастрономический турданийнгу. Владимирдул бусаврийн бувну, Дагъусттаннал щархъаву бур хъинну нахIусса дукрарду дан кIулсса инсантал. Вайннал группалувасса Ирина бур на Дагъусттаннал чуттурдал нахIушиврул ясир бунна тIий.

Ширин ХIажиева

Читайте также: