Райондалул бакIчи хьунаавкьунни сержантнащал

Райондалул бакIчи хьунаавкьунни сержантнащал

Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов лавгунни Украиннайсса хасъсса аьралий операция нанисса кIанттава тти­гъанну игьалаган шавай увкIсса Аьрасатнал Нацгвардиялул аьралуннал aедерал къуллугърал сержант Рамазан Маммаевлухь аврав учин.


ХьурукIуннал шяраватусса Рамазан Маммаев хасъсса аьрали операциялуву гьуртту хъанай ур цалчинсса гьантрая шийнай.
Тиккува талай усса ур ванал ссурахъу Заур Маммаевгу. Хъамаллурахь Рамазаннул бувсунни Донецкаллал ва Луганскаллал халкьуннал республикарттал агьали Аьрасатнал аьралийтурайн цуксса барчаллагьрай буссарив.

– ЦIана жула ялун дуркIун дур жапасса чIун, жула хьхьичI бавцIуну бур захIматсса мурад­ру. Аьрасатнал гьарцагу регионнаясса арсру къучагъну биттур буллай бур цала къуллугърал буржру. Тайннавух чIявусса жула оьрчIругу бур га яла цIу къизгъинний. Мунияту ххарину увкIра на хIакьину Украиннайсса хасъсса аьрали операциялуву гьуртту хъанахъисса жула ватанлув Рамазан Маммаевлущал хьунаакьин, – увкунни Юсуп МахIаммадовлул.
Цала жандалий хIайп къакуну, Ватандалийн дакI тIайлану буллалисса къуллугърахлу, хасъсса аьрали операциялий ккаккан дурсса чумартшиврухлу райондалул бакIчинал Рамазан Маммаевлун булунни Барчаллагьрал чагъар.

– На дакI дарцIуну ура Рамазан вания тихунайгу цайминнан эбратну дакI марцIну къуллугъ буллантIишиврий, аьрщарай дакьаврил ва паракьатшиврул цIаний аьраличунал къуллугъ биттур буллантIишиврий, – ххи бунни Юсуп МахIаммадовлул.
Лайкьсса арс тарбия аврихлу нитти-буттахьгу барчаллагь кунни райондалул хъунаманал.

Читайте также: