Буттал аьпалун хас дурсса Спортрал фестиваль

Буттал аьпалун хас дурсса Спортрал фестиваль

Июль зурул 13-нний Дарбантлив «Нарын-Къала» къалалучIа хьунни Дагъусттаннал лайкь хьусса учитель Айгунов МахIаммад Ризауттиннул арснал аьпалун хас дурсса Спортрал фестиваль.

Фестиваль-турнир сакин дурну дия ванал арс, Дагъусттаннал панкратиондалул цачIундур командалул хъунама тренер, шагьрулул 49-мур школалул директор Аьвдулкарин Айгуновлул.
Буттал аьпа абад баврин хас дурсса турнирду Аьвдулкариннул гьарца шинах, лавайсса даражалий сакингу дурну, щаллу дувай. Гьашинусса Спортрал фестиваль ванал арулчинни дуллалисса, Дарбант шагьрулий ва кIилчинни хъанахъисса.

Аьвдулкариннул ппу МахIам­мад чIярусса шиннардий зий ивкIссар Бабаюртуллал райондалийсса Сангардал дянивмур даражалул школалул директорну. Гьашину июль зурул 13-нний Ризауттиннул арс МахIаммадлун хьунтIиссия 70 шин.

Ваниннингу Аьвдулкариннул каялувшиндарай хьуссар буттал аьпалун хас дурсса хьхьичIунсса спортсментал ва хъамал гьуртту хьусса турнирду.
Спортрал фестиваль тIитIлай, жагьилтуран тIайлабацIу чIа тIутIисса ихтилатру бунни генерал-майор Муслим Даххаевлул, Ма­хIачкъалаллал шагьрулул депутатътурал мажлисрал председатель Марис Илиясовлул, «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» ПАО-лул директорнал хъиривчу Арсен ХIажиевлул, Дарбантуллал Хъун мизитрал имам МухIаммад Майрановлул, ушу-саньда ва кунг-фу спортрал лайкь хьусса мастер Мурад АхIадовлул ва мукунма цайминналгу.

Ва кьини «Нарын-Къалалив» жагьилтурал дянив най бия путру ва чартту гьаз баврил, личаврил, архъан кIункIу даврил, ка дишаврил ва цаймигу, цаннияр ца ягинсса, спортрал, бяст-ччаллу. Фестивальданий хьунни хъинну гьавас бутлатисса, 24 килорал кIушиву дусса путру гьаз дуллалисса бяст-ччаллу. Миннуву хьхьичIунсса шанмагу кIану бувгьунни «Белиджи» спорт школалул тарбиячитурал. Эдик АхIмадовлул гьаз дунни пут 222-лла, ванал хъирив Ислам Агъабагьовлул – 122-лла ва шамилчин Ризван Агъабагьовлул – 120-лла.
Архъан кIункIу даврил бяст-ччаллаву хьхьичIун дурккунни ВНК-лул команда, кIилчинмур кIану бувгьунни Къарабудагъкантуллал райондалийсса Ккурттайннал шяравасса командалул ва шамилчинсса кIану – Дукъузпариннал райондалул цачIундур командалул.

ХьхьичIунсса кIанттурду бувгьуминнан ва цинявппагу гьуртту хьуминнан дуллунни медаллу, грамотартту ва арцуйнусса бахшишру.
Ахирданий фестивальданул сакиншинначи Аьвдулкарин Айгуновлул барчаллагь увкунни, спортраву бикIу, оьрмулуву бикIу, дуллалисса давурттаву мудан чIарав бацIайсса Муслим Даххаевлухь, Марис Илиясовлухь, Эмил Ттаттаевлухь, ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаевахь ва цинявппагу шикку гьурттушинна дан бувкIцириннахь.

Аватар

Имара Саидова

Журналист, обозреватель. Освещает культурные собыия в Лакском и Новолакском районах.

Читайте также: