Эбратрансса кулпатру барча бунни

Эбратрансса кулпатру барча бунни

Кулпатрал, ччаврил ва дакI тIайлашиврул кьини Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов райондалий эбратрансса кIива кулпатращал хьунаавкьуну, дуллунни миннан ХIурматрал грамотартту.


Грамотартту дулайсса дурмагьар бивхьуния шийнмай кьуния ххюра ва ххишаласса шиннай, чIявучин эбратранну оьрчIругу тарбия бувну, захIмат буллали­сса кулпатирттан.
Мукунсса кулпатирттан ккалли хъанай бур Хьурттал шяраватусса Ванатиевхъал ва Маммаевхъал кулпатру. Лас ва щар КьурбанмахIаммад ва Магьижамал цачIу оьрму бутлай хьуну дур 57 шин. Вайннал лайкьну тарбия бувну бур мукьва оьрчI. Гьарцаннал ларайсса кIулшивугу ларсун, жяматраву цала кIану бувгьуну зий бур. ЦIанасса чIумал КьурбанмахIаммад ва Магьижамал тарбия буллай бур ацIния цава оьрчIал оьрчI ва мукьва оьрчIал оьрчIал оьрчI.

Мукунма эбратрансса Маммаевхъал кулпатрал цачIу оьрму бутлай хьуну дур 34 шин. Ххаллилсса нитти-буттан ккалли­сса Мяммал ва Людмилал, хъунигу бувну, тIайласса ххуллийн бивчуну бур шанма оьрчI. Арс Заур Маммаев хIакьину гьуртту хъанай ур Украиннавусса хасъсса аьрали операциялий. Мямма ва Людмила хъуни буллай бур мукьва оьрчIал оьрчI. Юсуп МахIаммадовлул барчаллагь увкунни вайннахь лайкьсса арс тарбия аврихлу ва умуд бивхьунни Заур, цала буржгу биттур бувну, цIуллуну-сагъну зана хьун­ссар тIисса. Мукунма кIицI лавгунни цува хIадурну ушиву хасъсса аьрали операциялий гьуртту хъанахъиминнал кулпатирттан кумаг бан.

Читайте также: