Ттула даврил уртакьнаясса махъ

Ттула даврил уртакьнаясса махъ

Шакият Маммакьурбанова

Гьашину ЧIяйннал дянивмур даражалул школалул дур юбилей. На зий бура ва школалий 1971-ку шиная шийнмай.

ЦIубутIуй на зий буссияв хъунмур пионервожатыйну. Хъиривми шиннардий ттухьхьун буллуна байбихьулул класс ва цаппара тарихрал дарсирдал ссятру. На ва ппурттуву дуклай буссияв заочнайну Ставропольлал пединститутраву. Ва чIумал школалий тарихрал дарсру дихьлай бикIайва ЦIийшиял шяравасса МахIаммадов Захар МахIаммадлул арс ва ЧIяйннал шяравасса Маммакьурбанова Шакият ГъазимахIаммадлул душ.
ХIакьину ттун бусан ччай бур ттущала архIал чIярусса шиннардий зий бивкIсса Маммакьурбанова Шакиятлуя. Ва бувну бур 1934-ку шинал ЧIяйннал шяраву. Школа бувккуну махъ ванил марцIсса ххювардай къуртал бувну бур Дагъусттаннал Хъаннил пединститутрал тарихрал факультет. Учительнал даврий зий байбивхьуну бур Ахъу­шиял райондалий. КIира шин дурну дур Шакиятлул гийх зий. Гиха бучIайхту, зий бивкIун бия Вихьуллал школалий.

Яла, 1961-ку шиная шийнмай, 40 шинал мутталий, Шакият зий бивкIссар буттал шяраву, ЧIяйннал школалий. Зузисса чIумул лажиндарай ванил чIалачIи бувссар цуппа райондалий ца яла хьхьичIунсса учительница бушиву. Школалул оьрчIащал цачIу сакин бувссар ванил хъинну авурсса, ЧIяйннал шяраваллил тарихрая бусласисса альбомру. Аьпа биву, Шакиятлул яла лахъмур бахшишну тIурча, ккалли дувайва цила дарс дирхьусса оьрчIал барчаллагьру.
ЧIяйннал школалун 100 шин шаврин хас бувну итабавкьусса «Помним, чтим, гордимся» тIисса луттирай цIанасса ЧIяйннал школалул директор Аьльбина ХIаммаккуева чичлай бур: «Жул классрал каялувчину бия Маммакьурбанова Шакият. Ва бия дузу-зума дакъа дакI хъинсса инсан. Ванилли лахьхьин бувсса жун пикрирду, асарду ашкара буллан ва мукъуй бацIаван. Утти, шинну ларгун махъ, хъиннува бувчIлай бур цуксса бувчIинну ва ми цимурца бакIравун бюхханну буслай бивкIссарив жула учительница. Га бия, учитель бакъагу, жул дус ва маслихIатчигу».
Ванил дарс дишин кьисмат хьусса, та чIумалсса дуклаки оьрчIру мудангу дакIнийн бутлан бикIай ва ца яла хъинмур, тIайлашиву ччимур, цила дарс кIулмур учитель хIисаврай.
Шакият, ца яла итххявхсса учитель бакъассагу, бия оьрчIру ххаллилну тарбия бувсса нинугу. Ванил хъуни бувссар 6 оьрчI. Арс Владимир зий уссия Москавуллал чIаравсса Осташков тIисса шагьрулий хIакинну. Аьбдулбасир тIиманал къуртал бувссар Аьрали-политикалул училище. Авгъаннава учIайхту, полковникнал чиндалийнгу ивну, кьабивтссар аьралий къуллугъ. ЦIана зий уссар Сахалиннай, губернаторнал охраналул хъунаману. МахIаммад тIима арснал къуртал бувссар Дагъусттаннал пединститутрал художественно-графический факультет. Ги­ккува зийгу уссар. Маммакьурбаннул къуртал бувссар Строительный институт, зий уссия Ма­хIачкъалаллал ДСК-лий. Светланал къуртал бувссар Дахху-ласулул техникум. Зий бур цила касмулий. ЧIивима арс Арсенийл къуртал бувссар Да­гъусттаннал пединститут. Ва зий ­уссия ЧIяйннал школалул директорну 11 шинай. ЦIанагу зий ур вава школалий лакку мазрал дарсирдал учительну.
ХьхьичIун ливчусса пишакар хIисаврай, на Шикаятлущал чIявусса маслихIатру ккаккайссия. Мунил муданмагу ххарину ттун кумаг бувайва. Цил бунагьирттал аьпа баннав, алжаннул ххари баннав!
Ф. Рамазанова ш. ЧIяйми

Читайте также: