Географиялул шанма чулухасса хъамал

Географиялул шанма чулухасса хъамал

Хъамалушиндаран лакку урттул чяй дуван най

Шагьрулул оьрчIру. Гьай-гьай, гъинттулсса каникуллай, вай шяраваллаву яхъанахъисса цала хъунбавахъачIан, хъунмяммахъачIан бувкIсса чIумал, вайннан хъинну чIя­вусса шяраваллил оьрмулул ишругу лавхьхьуну, зунттал тIабиаьтралгу хIайран буллай, кIулшивурттал луртамагу гьарта-гьарза шайхьунссар. Укун кувннащал кув хьунабакьаврийну дянив дусшивугу хIасул хъанан дикIай.


Вана уттигъанну ттул ужагърай хьунабавкьуна географиялул шанма чулуха бувкIсса оьрчIру. Вай бия Санкт-Петербурглия, Къизлардая, Дарбантлия бувкIсса оьрчIру. Цивппагу циняв ссурахъал. Гьай-гьай, вай бия зунттавун бувкIун цала нитти-буттащал. Лагайва вай лагма-ялттусса бакIурдайнгу, уртту-тIутIавух сайр бувангу.

Лархьхьуну дия вайннан дарув-дарманну хъанахъисса уртту-тIутIал цIардугу. Цумур ххяххия цумурдивгу кIулну бия. Шагьрулул оьрчIру бухьувкун, вайннан, цуксса хIайпнугу, лакку мазмур вари чинну кIулну къабикIай. Амма лакку мазрай гъалгъа тIуннив хIарачат буллай, лахьхьин ччай бикIай. Мукуннасса тагьарданий бия жуннийн бувкIмигу. Нагу вайннавун гьуз бутлай уссияв: «Зуния ингилис маз, немец маз школарттай лахьлай буру. ХIарачат бувара жуламур мазгу лахьхьин», – тIий.

Гьашину, лапра аваданну лухччивгу тIутIан тартун, чIюлусса шин хъанай дур. ОьрчIал маршрая, ардая дартIсса тIутIал ка­цIурдил къатлувугу ххуйсса кьанкь хIасул дуллай дия.
Булухьхьияра зувагу зула оьрчIащал зунттавусса шяраваллавун гъинтнил гьантрай!

Читайте также: