Кулпатрал кьини ЧIяйннал шяраву

Кулпатрал кьини ЧIяйннал шяраву

Июль зурул 8-нний кIицI лагайсса Кулпатрал, ччаврил ва вихшалдарал кьини хъанахъиссар гьарцагу кулпатравусса нахIушиву, аякьа цIакь даврил лишанну.


Му КьинилуцIун бавхIуну ва ххуллух ЧIяйннал магьирлугърал къатлул хъунмур Алхасова СалихIат бивунни Илдаровхъал къушлийн. Илдаров МахIаммад ва Шавлухъ шяраву махъ нанисса, хIурмат бусса кулпат бур. Вай бур захIматрал ветерантал. Вайннал оьрмулул талихIрал кюру щавщуну бур ванияр 50 шинал хьхьичI. Вайннал, ххаллилну тарбиягу бувну, чивун буккан бувну бур кIия арс ва шанма душ.

ХIакьинусса кьинигу, цала оьрчIал оьрчIал оьрчIругу вив лавсун, МахIаммад ва Шавлухъ талихIрай, тирххандарай ялапар хъанай бур ЧIяйннал шяраву.
Илдаровхъал кулпатраву бур жура-журасса гьунарду. Ва кьинилул савлугъран увкуна балайрду, бивзуна къавтIун.
ДакIнийхтуну барча дуллай буру цинявппагу зунттал агьалинахь ва Кьинилул ххуйшиву, чIа тIий буру цIуллушиву, ичIура цаннаяту ца щакъалихлахисса нахIу-хIалимшиву!

Читайте также: