Лакку улклул Кубок

Лакку улклул Кубок

Лакку улклул Кубокрал» ХIурматрал Кубок ва базилух бувххунни Хъусращиял командалул

Ларгсса бигьалагай кьини МахIачкъалалив хьунни Сиражуттин Илиясовлул
завалунсса чIиви футболданул арилчинсса «Лакку улклул Кубокрал» финал.

Гьашинусса Кубокрай гьур­тту хьунни Лакрал, Ккуллал, ЦIуссалакрал, Рутуллал ва Ахъушиял районнаясса, 43 лакрал шяраватусса, 36 команда.
ДачIифиналданул матчрай Хъусращиял команда ххув хьунни Хъурхърал шяраватусса муттаэтураяр (3:2). КIилчинмур чутлий Ххутрал команда ххув хьунни ЦIуссачIурттащиял командалуяр (3:0).

Хъусращиял команда Эмил Ттаттаевлущал

Турнирданул финалданий ччалли дурккунни Хъусращиял ва Ххутрал командартту. «Лакку улклул Кубокрал» ХIурматрал Кубок ва базилух бувххунни Хъусращиял командалул.
Сиражуттин Илиясовлул ва «Гъази-Гъумучи» фондрал цачIу цIакь дурсса бахшишир­ттал фондрава ххув хьусса командарттайх ва хьхьичIунсса футболистътурайх дарчIунни 350 азарда къуруш. Бахшишру дуллунни номинациярттаву хьхьичIунну буклай бивкIсса спортсментурангу: «ХьхьичIунма къапучи» – Ххутрал командалувасса Даниял ХIамзатовлун, «ХьхьичIунма мюхчанчи» – Читтурдал командалувасса Маллааьли Кьурбановлун, «ХьхьичIунма гьужумчи» – Хъурхърал командалува­сса Давид Аьлихановлун.
Хъусращиял командалувасса жагьилсса футболист ХIажи Ибрагьимов ххув хьунни кIива-кIива номинациялий: «ХьхьичIунма игрок» ва «ХьхьичIунма бищу», цалгу ва турнирданий 29 ттуп бавкьусса.

Ялувмур ЧIатлухъиял командалувасса Аятуллагь ХIажиев бахшишран лайкь хьунни утти­нинсса «Лакку улклул Кубокрал» ва «Лакку улклул Лигалул» цинярда турнирдай аьмну 250 ттуп бавкьусса тIуркIучи хIисаврай.|

Амма, ххув хьуминнах вичIи диширча, арцуйнусса бахшиширттаяр агьамсса цурда ххувшавур тIар. Мунияргу, ва Кубок сававну, гьарца бигьалагай гьантрай лакрал щархъавасса жагьилтал, ца дуссухун, байрандалийн кунма, цачIун батIлай, кувннал кувннащалсса дусшиву цIакь хьунни, оьрчIру куннащал кув кIул хьунни тIий бур.
Турнирданул сакиншинначитурал чулухасса Барчаллагьрал чагъардан лайкь хьунни муницIун кабакьу буллай бивкIмигу.
Тамашалийн бувкIми кIицI лаглай бур цалчинсса турнирдания шиннай цалнияр цал бюхттул хъанай душиву мунил сий, сакиншиндарал даража ва гьуртту хъанахъиминнал ус­ттаршиву.
«Лакку улклул Кубокрал турнирданий» ца яла хьхьичIунсса командалун ккаллину дур ва базилух му Кубокрал заллу хьусса Хъусращиял команда. Цувгу сакин дурну дур Да­гъусттан Республикалул аьрщарал ва хъуслил министрнал хъиривчуну зузисса Эмил Ттаттаевлул.

ЧIивинияцIа цанма ххира­сса спортрал тIуркIулий дуклансса команда Эмиллул сакин дурну дур ванияр ацIния ххюра шинал хьхьичI цала ссурахъал бавтIун, миннал оьннасса чIун дайгьиншиврул. ЧIявурхха ттизаманнул оьрмулуву жагьилтал тIайласса ххуллия баччан бансса сававртту: наркотикру, игромания, экстремизм. Виваллил иширттал структурардай зузисса Эмиллул, дунияллий ва жула билаятрай жагьилтурал бакIрачIан букIлакIимур чIалай, цаярва мюрщими ссурахъаврал ялув жаваблувшинна цайнна ларсун, ми цала итталу бугьаншиврулгу, миннал оьрму цIуллусса ххуллий бутаву мурадрайгу, вай футболданул клубравун батIлай, цувагу вайннащал архIал уклай, сакин дурну дур команда.

«ХьхьичIунма къапучи» Даниял ХIамзатов

Вайнналгу цала дустал кIункIу буллай, команда гьарта-гьарза хьуну дур. Лакку улклул Кубок байбишиннин муния хьуну дур хIадуршинна дусса, саргъун­сса команда.
Кубокрал сакиншинначитал цIубутIуйва кIицI лаглай бия ва команда ца яла хьхьичIунсса, цала хасъсса форма дусса, низам цIакь хьусса команда душиву. Команда хьхьичIуннай даврил ххуллий Эмиллущал зий буссар иш бавчусса ванал гъанчугу.

ХIакьину Хъусращиял ко­мандалуву Эмиллул аякьа­лий ­уссар 30 инсан. Кубокрай ва цурдагу дуклай дуссар кIидарчIуну: ца – вардишсса, усттарсса буккултрал, цагу — цIуну ялун бувкIсса жагьилтурал. Ххув хьунни, гьай-гьай, вардишсса команда.
Цала шяраваллил команда хьхьичIуннай дуллалаврицIун, Эмил Ттаттаев хъанай ур чIя­вучил барчаллагьран лайкьсса щала Кубокрал ца яла чялишма чIарахацIугу. Жувагу, барчагу бувну, тIайлабацIу чIа учинну Хъусращиял командалун.

Ватан хьхьичIунсса чIумал

«Лакку улклул Кубокрай» кIива-кIива номинациялий ххув хьунни Хъусращиял командалувасса кьуния шанна шинавусса футболист ХIажи Ибрагьимов: «ХьхьичIунма игрок» ва «ХьхьичIунма бомбардир», цалгу ва турнирданий бавкьуну бур 29 ттуп.
Ялун бучIантIимур бусса, жагьилсса футболист профессионалсса футболданува лавгун ур любительскийлувун, аьзизсса командалухлу уклансса гьавасрал увцуну.
Нариманнул арс Ибрагьимов ХIажи увну ур МахIачкъалалив. Футболданухун машхул хьуну ур чIивинияцIа. Ххирая тIар ттуплий уклан, телевизорданувух матчругу ххал буллан. Ванал кумир хьуну ур Ингилиснал цIанихсса футболист Стивен Джеррард, утти ва ур тренер.

Марис Илиясов ХIажи Ибрагьимовлун бахшиш дуллай

Вардиш хъанай ивкIун ур МахIачкъалалив Александр Маркаровлул цIанийсса футболданул школалий.
ЧIава футболистнаву ялун уккан­сса профессионал футболистнал потенциал чIалай, тренертурал маслихIат бувну бур мунихсса къулагъас ххи дуван. Цаппарасса хIаллай ХIажи уклай ивкIун ур «Анжи» футболданул клубрал академиялул системалий. АцIния ряхра шинаву Москавлийн лавгун, тийх футболданул клубирттаву уклай, цала бюхъугу ххал бувну, зана хьуну ур «Анжи» клубравунай.

Лакку улклул Кубокрал ва Лигалул турнирдай Хъусращиял командалухлу уклай айивхьуну ур 2017-ку шинал.
Амма мудан хъанай къабивкIун бур аьзизсса командалухлу уклан, профессионал командалухлу уклансса чемпионатирттайн лага-учIавуртту сававну. – ДакIрив мудангу Хъусращиял командалуву буклакисса оьрчIащал дикIайва, – тIий ур цува къауклакисса чIумалгума.
ЧIун лагайхту, хIукму бувну бур, профессионал спорт кьабивтун, любительский футболданувун гьан, мудана «Хъусращиял» командалухлу укланшиврул.
Наградарттугума ХIажинан Лакку улклул Кубокрай ларсми хьхьичIунну дур профессионал чемпионатирттайминнуяр.
ЛичIи-личIисса шиннардий «Лакку улклул Кубокрай» ва «Лакку улклул Лигалий» ХIажи лайкь хьуну ур «Лучший молодой игрок», «Лучший бомбардир», «Лучший нападающий», «Лучший игрок» цIардан.

Профессионал спортраву ва хъанай ур спортрал мастершиврийнсса кандидат.
– Профессионал футболданий уклай ливчIссания, бюхъайвахха вия цIанихсса футболист уккан, пашман къавхьурав лагаврия, – куну цIувххукун: «Лакку улклул Кубокрай ва Лигалий уклан гьавасгу, ххаришивугу ххисса дур», – тIий ур ХIажи. Мукунсса асар бикIайхьунссар ватан гьарзатраяр хьхьичIунсса чIумал.
«Лакку улклул Кубокрал» ва «Лигалул турнирдай», цаппара­сса зурдардил дянив, гьарца бигьалагай гьантрай лакрал сайки цинярдагу щархъавасса жагьилтал цачIун бавтIун, хьхьичIунми командартту ялун личлай дур, цIу-цIусса жагьилтал ялун букIлай бур, шяраваллаву хъанахъимур баллай бур. Гьарца тIуркIулий дусшиву ва кувннал кувннахсса ччаву ягин хъанай дур. Ва ца байрандалийн кунна дачай дакI ми­ккун», – тIий ур ХIажи.

КIулсса куццуй, любительский футболданул спортсменнан ччатI къабулунссар, ХIажинал дур цалла бизнес, премиал матахIрал интернет-ттучан, мукуна ва ур накIлия дучIаймунилсса буллалисса кулпатрал бизнесрангу кумаг буллай.
Суратру «Лакский футбол»
Телеграм каналдания.

Читайте также: