Бюхттулссар ина увсса кьини

Бюхттулссар ина увсса кьини

Вай гьантрай оьрмулул 80 шин хьунни Хасавюртливгу, ЦIуссалакрал райондалийгу цIа машгьурсса, бусравсса, ТтурчIиял шяраватусса Аминнул арс, Закаров МахIаммадлун.
Щалагу жяматрал ва цинявппагу вил кьадру-кьимат буминнал цIанияту барча дуллай буру ххаллилсса чувнал ххаллилсса юбилей. ЧIа тIий буру цIакьсса цIуллушиву ва цIу-цIусса ххуй-хъиншивуртту. ТачIаввагу чан къахьуннав вин вила чумартсса ва чувшиву ххисса дакIнин лавхьхьу­сса кьисмат! Хъинсса бияннав хъинсса дустурая!

* * *
Вин дакIний духьунссар Амин-аулгу,
Хъунма багърал дянив зула къатригу,
Хъамаллуврал бувцIу ххуй тавханагу,
Миннал хьхьичI авцIусса Амин-буттагу.

Вин Заннал чивчумур захIматсса бия:
Вил бутта Амингу ччяни лавгуна.
Вин захIмат ккавккуна чIавану уна,
Ккаккан къаавцIунав ппу акъашиву.

Кьура шин хьуннинна къатри дуруна,
Кьуния цанниву «Волга» лавсуна.
Буттал тухум бавтIун, дарсру дирхьуна,
Хасав шагьру ина тимар бувуна.

Грозналия хъамал вичIан бувкIукун,
ЛухIи машинарттал ххуллу лакьайва.
Обкомрал секретарь зунний ххал хьуну,
Щалагу жяматрал тамаша байва.

Хасаврайн бучIайсса ххуй-ххуйми хъамал
Цалчин вичIан бувххун хъамалу шайва.
Вил чIарав бавцIуну, Заки-атIалгу
Зул ххуйсса хавардай тамаша байва.

Вила буттал хъамал дунъяллийцири,
Анавар къаувккун, циняв лявкъуна.
Вил ниттил каругу дацIан къадайва,
ВичIан бучIайцири хъамалу буллай.

ХIалтIилухун найми зунний ликкайва,
Дуккин, даврийн найми зучIан бучIайва.
Аьвкъума, къашайма зул хьулий шайва,
Дарвазалул нузру тIиртIунна дия.

Лакрал сий хъун дуллай вил оьрму лавгссар,
ТтурчIиял хIурматрай вийн «барон» чайссар.
Дагъусттаннайх вил цIа машгьурну дуссар,
Илданул багьасса ина уну тIий.
Дустал, гьалмахтал,
щалагу ТтурчIиял жямат

Читайте также: