ОьрчI-бакI буруччаврил кьинилун хасну

ОьрчI-бакI буруччаврил кьинилун хасну

Дагъусттаннал БакIчинал буллунни Къизилюртуллал райондалиясса ПатIимат Гарушеван Барчаллагьрал чагъар

Июньдалул 1-нний Дагъусттаннал БакIчи Сергей Меликов, юрухъ аьрххилий Казбековуллал райондалий унува, гьуртту хьунни ОьрчI-бакI буруччаврил Дунияллул халкьуннал дянивсса кьинилун хас дурсса мероприятиярттай.


Экотуркомплексрал гьар шинах июньдалул 1-нний сакин дайссар Дагъусттаннал оьрчIру бялахъансса программа. Экотуркомплексрал дайссар мукунна «Главфест» тIисса фестивальгу. Гьашину му лахъи ларгунни шанна кьини. Муний хъамаллуран ккаккан дунни халкьуннал усттартурал дурсса затру, хъамал гьуртту хьунни мастер-классирттавух,тамаша бунни Дагъусттаннал эстрадалул балайчитурай ва миллатирттал балайрду тIиминнай.

Мероприятиялий гьуртту хьуминнахь ссаламгу бувну, Республикалул каялувчинал барча дунни оьрчIал байран. Барчаллагьрал махъру увкунни педагогтурахь, дуккаврил аралуву зузиминнахь, арс-душшиврий бивхьусса оьрчIру тарбия буллалисса нитти-буттахъахь.

Дагъусттаннал БакIчинал буллунни Къизилюртуллал райондалиясса ПатIимат Гарушеван Барчаллагьрал чагъар, неххавун оькьлакьисса оьрчI ххассал аврихлу. Шадлугърал мероприятие лахъи ларгунни «Ттизаманнул Дагъусттан» тIисса концерт ккаккан даврийну.

Читайте также: