«Ци цIуку биявав ялув някI ссавний»

«Ци цIуку биявав ялув някI ссавний»

Ччаву

Цир чиви на зухь ччаву?
Ччаву авдалсса затри,
Цинявппа махлукьуннан
Дакъа чара бакъасса.

Ччавриллихха бувгьусса
Ва дунияллул ламу,
Ччаврийрихха бавцIусса
Инсаниятрал къатта.

Цайминнах ччаву дунан
Цана цувагу ччиссар,
Гайннаву дакI дакъанан
Цувагу къаххирассар.

Аслийсса ччаврил тIимур
Байманал дакI тархъанссар,
Гьар ганан ччай бан бувмур
Тархъаншиврул ххуллийссар.

Гьалмахщарнил махъ

ХьхьичIвасса лакку балайрдал макьанная

ХъункIултIутIи яруннан цивхьуссаривав, аслан,
Гуржисттаннал чулия ци бавссаривав ххиран?

Шан барз ххишала хьуннин ттун гьалмагъай къаккаклай,
Чун лавгссарив къакIулли, чув уссарив къабаяй.

Лавгссар тIар Гуржисттаннайн дирхьу дишала ласун,
Кьастри тIар Арманнайн хъуни давларду буван.

Цан дишала къагьаяв ттул хаятIилул хIаллу,
Цан давла чанссаявав вай буттал кIанттул арду?

Цан ттул лухIисса яру дяхтта хIачIан къагьаяв,
Цан ттул магьилул хъазам хьхьувай ххал бан чанссияв?

Кьини хIасратрай лагай, буруккин гьарза хьуну,
Гьарца хьхьу уттара шай, яру мукьал бувцIуну,

Гьарца кIюрххил лахъара буттал бюхттул цIияллайн,
Буруглайнма личIара Гуржисттаннал чулинмай.

Ялугьий яру буккай, дардирдал дакI кьуцIу дай,
Хияллу гьарза хьуну, къашай хьуну багьара.

Аман, гьуя, виричу, аман, дакIнил лавс лачин,
Вилва булбул бивчIаннин, ичIунай зана икIу…

Гьалмахтурайн

ТтучIан чагъар бувкIунни
Аьзиз буттал кIаная,
На ккаккан ччи дустурал
Леххаврий шаппай оьвтIий…

Му хавар на буккайхту,
Ца угь бувкри дакIнива,
Хханхха ччувччуну лавгун,
Марххалттайх вайлул гьансса.

Ци бави на, барзунттив,
Ци чиви зухь, гьалмахтал,
Жандарм къатIул увгьуну,
Ччанну муххахь бухьувкун?

На цукун кьабитави
Гьанжиллал муххал ххуллу,
Атли-Буюннал бакIрай
Ясус къарал бухьукун?

Ттуща учIан шайссарив
Харавасса Щурагьун,
КIичIирттал бакIра-бакIрах
Ккаччив абавхъун буна?

Валлагь, пIякь чавай ура
Буттал кIанттул ратI-ххяллах,
Ттунма хавар бакъана,
Душман Ссибирлив хьунна.

ХIатталлив

Щюлли хIатталлив ттун буркIунттив ххал шай
ХьхьичIа-хьхьичIа лаглай бувччунах бакIрацI.
Ми буркIунттаву ттун ца буркIна ккаккай:
АьтIий щяикIара на микку гьаттацI.

КIанийн я бияйхту, ттул кIукIлусса дакI
ЧIявусса хияллал аьрарххун гьан дай,
Микку пикри шай ттун: гъурбатрал чулий
Цуппалу, ятинну ав вайлул хьусса…

Миллатрал ттуй бивхьу яла хъунмур бурж
Лакъавхъун ивкIуну гьан къаччива ттун,
Ажалданухь мажал чIа чин къахьунссар,
Амма бурж лакъавхъун гьан къаччива ттун.

Гьари чувнал къатта махъва-махъ гьаври,
Мискин, паччахI, авдан гьантIиссар гивун…
Амма бурж къалавхъна гьан къаччива ттун.

Ххари хьи, душмантал!

Ттул чугурданул чухь гъаргъун ларгунни,
Сситтул дурку синттал чIувагу къабай…

Ххари хьи, душмантал, ттул хъару гъаргъссар,
Ттул пикрирдал булбул, угь тIий, кьабагьссар.

Тархъаншиврул хъирив тти къалехланссар
Ттул лагьну щябивкIсса вирдакIнил буракь.

ОьрчIал кюру ниттил ябайсса кунма,
Ябанна чайссия Дагъусттан улча,
Утти вай гьан унна, гъариблу куна,
Гъан-аьзизминная оьну арх увну…

ЛухIи ттурлу

ЛухIи ттурлу дури тIар
Жула зунттайх даркьуну,
Ттуруллан хьуну дур тIар
КIай жула къума ратIру:
ЦIаннаву ливчIун бур тIар
Дагъусттаннал хъудугьулт,
ЛухIи ххиттувун лавгсса
ХIалтIилийцири кунма…

Къабуккайвавли ххуй баргъ,
Къащайвавли тти чани,
Къагьаз байвавли щилчIав
Ттивагу элмулул ттугъ,
ЦIаннаву ливчIсса миллат
Зулмулуща къуртал бан.

Я щун чани бакъа

Я щун чани бакъа, пардав дагьну дур
ДакIнин ххира Лакку зунттурдал хьхьичIух,
Зулмулухьхьун лавгсса ясиртал кунма,
ЦIан-къума ларгун дур циняр щархъурду.

Щил лахъайвав бюхттул чирахърал чани?
Щил гюргутIи байвав чантI чин бай балай?
Та гьаз шайвав пардав ччуччай аслантал,
Дунияллул чани жуйнмагу биян?

Ци цIуку биявав?

Ци цIуку биявав ялув някI ссавний,
Ттул аьзизсса бавал на увсса чIумал?
Ци симан диявав чаннасса зурул,
Дунияллийн увккун, на аьнч учайни?

Архсса гъурбатирай, оьрус аьрщарай,
СаллатI кказармалув, лухIисса ччатIуй,
КъупIа тIий яхI бувсса жула ясирнан
Тархъан бувсса хавар бавсса хьхьурхха му…

Хиял

Аман, нава хьурдай ссавнил лелуххи,
ЦIана ттула ялтту лавгсса кунмасса!
Аман, икIан хьурдай на бигьай лачин,
Бигьану ссурулух гьава бувайсса!

На левххун гьавияв зунттурдал чулийн,
ТIутIайх бичлачисса бюхттул бизанттайн,
Чарттай мяххи ххярхсса эяллал чулийн,
Аьвну лагавайсса хъуни муруллайн.

Бухсса чIирай лархъсса ппухъруннал хIурни,
Ганзсса лах бивхьуну, хъамариртун дур.
Ттула хъару ришлай, гания ччяни
Дизан дан гьавияв луххал кьалакьи.

Лакку чугурданийн на ка щувияв,
ЧантI учин бан кIанил шанашисса чIу.
Ссавурданий цIакьну на ацIавияв,
ЧIунил мяъна дурчIлай вирттал бизаннин…

Инт

Ххуйсса интнил кьини зана диркIунни,
Щюлли хьунни хъуру, бюхттул барзунттив,
Архсса аьрщарая левххун бувкIунни
ОьрчI хъаттирду дусса оьрчIи лелуххив.

Лахъсса барзунттая вай лагьсса кьаннайн
АьтIисса щаращив экьилавгунни.
Ява, мискинсса чув, хъап уча хъурссуйн,
Ссаврунная вичIан цIими ливккунни.

Ургу, пакьир, лагма думи каширдах,
Ххал ба экьилавгсса кIай мюрш щаращив,
Ургу лагмавагу вила хъуруннах,
ТIалав бан бюхъайсса талихIрал щатIив.

Ххуй интнищал архIал ххяххайсса тIутIал
Щала гьава кьункьал ласун бувну бур.
Дахьва хьхьев-хьхьев тIисса ва ттисса мурчал
Ххяхлахисса сунну лахIан буллай бур.

Читайте также: