Къаххуймур ххуй къабизаншиврул

Къаххуймур ххуй къабизаншиврул

Жу хьхьичIмур номердай бувсъссия вай гьантрай «Огонёк» тIисса оьрчIансса лагерьданий Дунияллул халкьуннал дянивсса жагьилтурал динийсса IХ-мур форум хьушиву ва микку гьуртту хьушиву паччахIлугърал органнал вакилтал, элмийсса ва жяматий­сса ишккаккулт, динчитал, билаятрал цайми регионнаятусса хъамал.

Ва форумрал лагрулий май зурул 19-нний хьунни «Жагьилтурал дянив экстремизмалул профилактикалул агьамсса суаллу» тIисса конференциягу. Форумрал модераторну бия философиялул элмурдал доктор, Дагъусттаннал гуманитар институтрал преподаватель Асият Буттаева. Форумрал хIасиллу дуллай, ванил укун бувсунни:
– Гьашинумур форум тарихраву IХ-мур хъанахъиссар, уттинин буддизмалул вакилтал гьуртту къавхьуссия. Гьашину Къалмукьнал храмрал хъунама администратор, Аьрасатнал Жяматийсса палаталул член Сергей Кириллов бакIчисса делегация гьуртту хьуссар. Миннал цала концертрал программагума хIадур дурну дия, цивппагу миллатрал лаххиялуву ва инструментирттащал бувкIун бия. Форумрайн оьвкуссия Москавлияту­сса, Санкт-Петербурграятусса ва цаймигу хъунисса шагьрурдаятусса ва регионнаятусса экспертътурайн. ЖучIавагу гьаз буллалисса суаллал ва масъаларттал хIакъираву аьщуйн щунну жаваб дулайсса, зат кIулсса экспертътал бухьурчагу, махъ булун ччай бия кьатIаллилми экспертътурахьхьун. Аьмну гьурттушинна дурссар 150 инсаннал, 22 эксперт ия Аьрасатнал регионнаяту ва кьатIаллил билаятирттаяту.

Дагъусттанная гьуртту хьуссар 50 инсан. Конференциялул даву дачин дурна секциярдайх дарчIуну. Шанма секция буссия, цалчинмуний гьаз дурна паччахIлугърал властьрал органнал ва Аьрасатнал динийсса идарарттал терроризмалул идеологиялул профилактикалул тема. КIилчинмур секциялий ххал диргьуна фашизмалун ва нацизмалун ххуллу кьукьин аьркиншиврул тема, ва шамилчинмур секциялий – диний­сса СМИ-лул терроризмалул идеологиялийн къаршийсса опыт.

Гьанумур ихтилат бия, хIакьину аьлимтал, политологтал, жяматийсса ишккаккулт, жагьилтал къаххуймуния байщун буван, буруччин цукунсса ххуллурду ва чаранну хьхьичIун ласун маслихIат буллай буссарив бусласисса. Жагьилтурал дянив нацизм ва фашизм ппив дуллалими вирттавран ккалли буллалисса гужругу бухьувкун, хъуннасса къулагъас дуван багьлай бушиврия жагьилтал хъяврин къахьун. Цаппара билаятирттай аьчухну машгьур дуллай бур нацизмалул пропаганда, национал-радикалтал вир­ттаврал статусрайн гьаз буллай бур. Магърибуллал ва Европанал элиталул кьюкьрал жагьилтал бяйкьу ххуллурдайн кIункIу бувансса хIарачатгу, хъитгу бур.

Вай кIанттурдугу хIисавравун лавсун, конференциялул гьурттучитурал аьщуйн щусса ихтилатру бунни тарих баххана буван битан къабучIишиврия, Бу­ттал кIанттул цIанийсса дяъвилий ларсъсса ххувшаврил кьимат бикIан аьркиншиврия, нацистътурал преступниктурая вир­ттал буллан къабучIишиврия, кутIану учин, къаххуймур ххуй бизан битан къабучIишиврия. Динийсса дикIу, дуниявийсса дикIу, кIулшивуртту ласласи­сса студентная ххуйсса пишакар уваврицIун, ватан ххира­сса, ватандалул бюхттулсса тарихрал кьадру кIулсса патриот тарбия уваву мурадрайсса цаймигу чаранная.

Динну ва миллатру личIи къабуллай, нахIуну, бавкьуну яхъанахъаврицIун, жулва жагьилтал къуццу тIун аьркинссар билаятрал тарихрал хIурмат буну. Укунсса конференциярдугу му тарбиялул даврил гьанулуцI бихьлахьисса чарттуну хъанахъиссар. Жагьилтал чялишну гьуртту хъанай бия, суаллу буллай бия, кIул буван ччимуния сивсуну цIухлай бия. Экспертътуралгу балжисса жавабру дуллунни, мяълум буван­ссар жагьилтурал цалагу, ххуймур ва хайрмур лаласунссар. Цамур ххуллу жунма бакъассар.

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: