Буккултрал назмурдава

Буккултрал назмурдава

ХIайп вил жагьилсса жан

Къучагъшиврий жан дуллусса Дибирдун

Къабияннав щинчIав, – жуланайн, чилнайн,
Гъилисса ужагърайн бявкъусса хавар,
Къаккакканнав такIуй царагу ниттин
Цила лякьлул оьрчIал дард ва хажалат.

ХIайп бакъаяв, дадал, жул ххира Дибир,
Ми вил ххуйсса яру чIун дакъа лакьин.
Орденнал, медаллал лахIлайсса хъазам
ХIайп бакъаяв, ххирай, гьаттавух бишин.

Вил мюрщи оьрчIругу хъуни хьунтIиссар,
Буттаха лавхьхьусса арсру хьунтIиссар,
ЧIара щарссанилгу яхI бувантIиссар,
ХIайп, дадал ххира арс, вил жагьилсса жан.

Щарнил жяматрангу бусравсса ияв,
Буттал къатлувусса мусил ттарцI ияв,
Мюрщи оьрчIан ппугу, кулпатран ласгу,
Вила ялгъуз ниттин янин чанияв.

Зунттаву барцI кунна, ав-автIи дурну
ТIитIалдарайн къадурк ххира дадагу,
Кьадиртун чIара щар, мюрщи оьрчIругу,
Чувшиврул цIанищал ина лавгунна.

БакI хьхьичIун дуртунни вил ххира уссил,
ЯхI гъагъан бувунни аьзиз ссурваврал.
ЛухIи лаххан бунни мачча-гъанналгу,
Банд лавгун ливчIунни щарнил агьлугу.

Цибанссар, чичрулун чаран бакъассар,
Чивчумунилагу буккан къашайссар:
Аллагьнал дулуннав тти зухьхьун ссавур,
Заннал буруччиннав му къювулуща!

Шамай АхIмадова,
ш. ТIаннул ЦIувкIул

ЧIяйннал школалухь

Инар жун тIивтIусса элмулул ххуллу,
Тарбия дуллусса, гьанугу бивзун.
Инар буккан бувсса оьрмулул ххуллийн
Шаэртал, хIакинтал, къучагъсса вирттал.

Мудан ххари шару вичIан бивтари,
ДакIнийн дичлай шинну оьрчIний гьан дурсса.
Ина дирхьу дарсру хьхьичI дацIлан дикIай,
Хъуни хьуну махъгу аьркин хъанайсса.

Оьрмулул ххуллул дус, ЧIяйннал учкъулай,
Вийн икрам буллайру, бакIгу кьус диртун,
Барчаллагь тIий буру бухкъалагайсса,
Ина дирхьу дарсру жущал дуну тIий.

Арсений Мяммакьурбанов,
лакку мазрал ва литературалул учитель

Ттул цалчинсса дус

Дустурал кьюкьлуву
Ттул цалчинсса дус,
Барча вил юбилей,
Жул ххира школай!

ЦIанихсса, машгьурсса
Элмулул гьануй,
Гьашину хьунни вин
Ттуршлий ацIра шин.

Насруттин-наиблун
Алжан буливуй,
Вил мусил гьанурду
Цув бизлай ивкIсса.

Изан уван хьурдай
ШавкIуллал ХIадис –
Школалул цалчинсса
Сакиншинначи.

Щамхалхъал Рамазан
Урган ан хьурдай –
ХIисаврттал учитель
Цалчин зий ивкIсса.

МахIаммада ЧIяйннал,
Шихшахъал АхIмад,
Хъусрал Абачара
ЦIувкIуллал Бакри.

Цалчинсса выпускрал
ЦIанихсса вирттал:
Ися Мусаевич,
Ваччиял Юнус.

Луттирдахсса ччаву
Жуву дирхьусса
ХIусайнхъал Асият
Миннавух буссар.

Архсса шагьрурдая
Зунттавун бувкIсса
Оьрус учительтал
ВичIа зий бивкIссар.

Химиялул элму
Машгьур хьун дурсса
Амирхъал Апанни
Гьарнан ххирассар.

Ина вила нузру
ТIиртIссар гьарцаннан –
Элмулул ххуллурдай
Ачин ччиманан.

Тарихраву цIагу
Дуссар вил пар тIий,
Вийн барчаллагьрайсса
ЧIявусса буссар.

Абадул щин хIарчIсса
Акъассар цукIуй,
Аьпалувух хьунни
Вил муаьллимтал.

Амма миннал бивтсса
ЗахIматрал ххуллу
Махъминнан эбратну
Уттигу буссар.

Пахру багьай дакIнийн
ВичIан ияйхту,
Лякъара гъалгъа тIий
На вил чIирттащал.

Ина дирхьу дарсру,
Був маслихIатру
Жун бучIи лявкъуссар
Гьар шаттирахун.

Дустурал кьюкьлуву
Ттул цалчинсса дус,
Барча вил юбилей,
Жул ххира школай!
Арсен Аьбдуллаев

Читайте также: