Шушиннал школалун Дмитрий Серковлул цIа дирзунни

Шушиннал школалун Дмитрий Серковлул цIа дирзунни

ЦIуминалийсса Шушиннал школалун дуллунни Аьрасатнал Виричу Дмитрий Серковлул цIа. Школалул къатрал чIирай ванал ула тIитIлатIисса мажлис хьунни Аьрасатнал кьини, июнь зурул 12-нний. Шикку гьуртту хьунни ЦIуссалакрал райондалул бакIчи МахIаммад-ХIажи Айдиев, ванал хъиривчу Сулайман Рамазанов, Шушиннал шяраваллил бакIчи Камил ХIажиев, райондалул КIулшивуртту дулаврил управлениялул хъунмур Светлана Кудаева, Шушиннал школалул директор Шакират Абакарова, учительтурал коллектив, райондалул жямат.

Дмитрий Серковлул къуртал бувну бур Санкт-Петер­бургливсса Аьрасатнал МВД-лул Виваллил аьралуннал институт. Къуллугъ буллай ивкIун ур «Витязь» спецназраву. Ва каялувшиву дуллай ивкIун ур штурмовой группалий. 2005-ку шинал, Да­гъусттаннай дазул кьатIатусса вагьабистътурал кьюкьри чялишну сукку тIисса чIумал, Серков шихун тIайла увккун ур. Ванал 100-ннийн бивсса аьрали бигарду бартбивгьуну бур. Цалла махъра-махъсса талатаву ванал дурну дур 2007-ку шинал август зуруй Сергокъалаллал райондалийсса Кадиркент тIисса шяравалличIа. КIул хьуну бур шикку боевиктурал хъунна­сса кьюкьа душиву.

Спецназрал аьралитурал ва миннал дянив гужсса талатаву хьуну дур. Серковлул уккан увну ур дяъвилул майданния гьалмахчу, кумаг бувну бур хъунама командирнан, хьхьичI ххуттай авцIуну, цала дустал мюхчан буллай ивкIун ур. Ва талатавриву Дмитрий Серковлул къучагъшиврий жан дуллуну дур. 2007- ку шинал декабрьданул 11-нний ванан дуллуну дур Аьрасатнал Виричунал цIа. Виричунал ЦIуку Президентнал буллуну бур Дмитрий Серковлул аьвкъун буттахьхьун ва ниттихьхьун – Сергей ва Галина Меликовхъахьхьун.
Школалун Виричунал цIа дизлазисса мажлис къуртал хьунни ванал улттуцI тIутIив дишаврийну. Виричунал аьпалун баян бунни минутрайсса пахъ багьаву.

Аватар

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: