Эбратрансса дур ванал тарбия

Эбратрансса дур ванал тарбия

Февраль зурул 24-нний Украиннал аьрщарай нанисса дяъвилул операциялуву цалчин гьуртту хьуминнавух тIайла увккун ивкIссар ЦIуссалакрал райондалийсса Гьамиящиял шяравасса Гъазиев Шипауттин ХIажирамазаннул арсгу.

Донецкаллал халкьуннал республикалия байбивхьуну бур ванал дяъвилул операциялул ххуллугу. Запорожский областьрай тай цалчинсса гьант­рай най диркIсса талатавурттаву дакIнийхтуну ва чумартну биттур буллай ивкIун ур аьрали бурж. ХIажирамазан чIивинияцIава цайвасса бурж жаваблувну биттур буллай ­аьдат хьусса, хъинну личIлулсса оьрчI ивкIун ур. ХIажирамазан ур дустурал дянив хIурмат бусса, бувсъсса мукъул заллушиву дан кIулсса, канил пагьму магьирсса жагьил. Цува хъуна хьусса шяравугу чIявусса бур ванал хIурмат-кьимат бусса дустал.
2017-ку шинал контракт чирчуну, ХIажирамазан къуллугъ буллай уссия Чачаннал республикалий. Ва мудангу пикрирдай икIайсса ивкIун ур, хьунавав ттущавагу гьунар бан, цайминнал оьрмурду ххассал баврил цIаний жан кьурван дан тIий.
Цума-цагу инсаннал оьрмулуву хъунмасса бияла бур цала инсаншиврул ва тарбиялул. ХIажирамазаннул хIакьсса патриот тарбиялул гьану бивзун бур ванал ххаллилсса нитти-буттал. Вайннаща бювхъуну бур цинявннан эбратрансса, кумаграх мюхтажнал чIарав ацIан хIадурсса арс хъуна ан.
ЦIана ХIажирамазан ур цахва ялугьлай ва дуаьлий бивкIсса нитти-буттал, жагьилсса кулпатрал ва мачча-гъаннал дянив игьалавгун.

Аватар

Имара Саидова

Журналист, обозреватель. Освещает культурные собыия в Лакском и Новолакском районах.

Читайте также: