Ттива-тти бусраврай дакIнийн утлай

Ттива-тти бусраврай дакIнийн утлай

Ванияр диялсса шиннардил хьхьичI ттун кьисмат хьуна хьунаакьин ЦIуликъяннал шяраватусса КьурбанмахIаммадов ДинмахIаммадлущал «Каспий» санаторийлий.
Лакрая жу кIия акъа акъахьувкун, жул дянив дусшивугу хIасул хьуна.

ДинмахIаммад най унува ттул дакIнил лавсуна, тания махъ хъамагу къаивтуна тачIав. ЦIухху-бусу буллай, кIулгу хьуна му ххаллилсса захIматрал ххуллу бивтусса инсан ушиву.
ДинмахIаммад увну ур 1928-ку шинал Ахъушиял райондалийсса ЦIуликъяннал шяраву. Ряхра шинаву ппугу ивкIуну, чIавану унува цайнна ласун багьну бур хъуннасса хъар. Оьрмулул 12 шинаву ва дуллай ивкIун ур колхозрал учетчикшивугума. Яла ванал бувккуну бур Дарбантливсса бухгалтертал хIадур байсса училище. Муния махъ зий ивкIун ур колхозрал хъунама бухгалтернал хъиривчуну.

ДинмахIаммадлун хъинну ххирасса бивкIун бур луттирду ккалан, школалий ва дуклан гъира буссагу ивкIун ур. Цалла кIулшиву ларай дан увххун ур Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институтрал экономикалул факультетрайн ва ххаллилну къуртал бувну бур му. Муния мукьах зий ивкIун ур Бархъаллал «8-мур Мартрал» цIанийсса колхозрал хъунама зоотехникну, Орджоникидзел цIанийсса колхозраву хъунама экономистну. Мува чIумал увчIуну ивкIун ур колхозрачIасса парторганизациялул секретарьнугу. Ххинугу авадансса бур ванал захIматрал биография. Итххявхсса каялувчи зий ивкIун ур мукуна тIайлабацIу буну Щукьттиял ва ЦIуликъяннал шяраваллал администрациярдайгу. Лакралгу, даргиялгу дянивсса дусшиву ва ххуйшиву дуруччаврил сававчинугу ивкIун ур ДинмахIаммад.

Ххуйшиву, инсаншиву ххишаласса инсан лахъину дакIнийгу личIай – цаламинналгу, чилминналгу дянив. ДакIний ливчIун ур ДинмахIаммадгу хъинну чIявуссаннан мукунсса чув-адамина хIисаврай. Муна мукуна дакIний ливчIунни ттунгу.

Цанма лавхьхьуну бювхъусса ва гьунар ххисса бур ваная бивзсса наслугу: арс КьурбанмахIаммад – информациялул элмурдал доктор, арснал арс Арслан – физикалул ва математикалул элмурдал кандидат.
ДинмахIаммадлул аьпа бусраврай яхьуну личIантIиссар вания тинмайгу ирсирай!

ХIусайн Давыдов,
ш. ЧIурттащи

Читайте также: