Жард къакуну зузими

Жард къакуну зузими

Ва кьини гьашину тIайла дацIлай дур 19-мур июньдалул кьинилийн. Медициналул зузалтрал байрандалул кьинину ца кьини ккаккан дурну духьурчагу, вайннал «кьини» циняв зурдайдийгу, кьинирдайгу, хьхьу-кьинилул 24 ссятрайссану хъанан дикIай. Бунияла, вай махъсса шиннардий коронавирус тIисса цIуцIаврища жува ххассал буллай, вайннал цала даврил усттаршивугу, инсаншивугу цимилгу ккаккан дурунни.


Ккуллал райондалийсса хIакинтал, цIимилул ссурвал, ФАП-ттай зузими цайва хIайп къакуну захIмат буллалисса бур. Ттун даврил иширттай чIявуну шяраваллавун иян багьай. Ва чIумалгу чIявуну бакIрайн багьай «Анаварсса кумаграл» машина.

Медициналул зузалал кьинигу духьувкун, на хьунаавкьуссияв Ккуллал райондалул азарханалул хъунама хIакин, Гьаруннул арс Щамхалов Кьур­банмахIаммадлущал.
– ЦучIав личIи уван къахьунссар. Цинявгу цала буржру дакIнийхтуну биттур буллай бур. ХIакинтурал, медсестрахъал квалификация давурттайну, къашайшалтрах буруглагаврийну тасттикь дуллай бур,– куна ванал ихтилатраву.

– Ларгсса шинах бурувгун гьашинумур шин, чансса дунугу, рахIатну най дур. ХIакьинусса кьини азарханалий акъар цаягу коронавирусрал къашайшала. Жул зузалтрал хъунмасса захIмат бихьлай буссар цила чIумал кумаг буван къашайшалтран. ЦIусса медициналул оборудованиягу ишла дуллай буру диагноз дишингу, хъин увангу. Виннагу чIалай духьунссар жучIасса марцIшиврул ва вайми ишру буруччаврил тагьар.

Терапиялул отделениялий ремонт дурссар, ххуйсса хIалу хIасул дурну дуссар. Жува хъирив къалаллалисса къашайшала ухьурча, мугу МахIачкъалалив тIайла уккару. Ва иширал ялувгу ттун кIицI буван ччива ца укун­сса зат. Жула инсантал хъинну биччи бакъа цIуллушиврух буруглагисса бур. Оьнийн бивну махъ бакъа хIакинначIан букIлай ба­къар. Мунияту ттун тавакъю буван ччива жулва инсантурахь: «ЧIун-чIумуй зула цIуллушиву ххал дуван хIакинтурачIан булухьхьияра», – куну.
ЖучIан дукIусса шинал увкIунни шама жагьилсса хIакин. Вайннава кIия ур «Земский доктор» программалий увкIсса. Зий бур жучIа цаймигу жагьилсса хIакинтал, бур даву канилух дуркссагу, – тIий ур хъунама хIакин.
– Барчаллагь, Кьурбан­махIаммад! Барча байрандалул кьинигу!

Читайте также: