Барча бавуртту

Барча бавуртту

Вай гьантрай оьрмулул юбилей кIицI ларгунни ГьунчIукьатIрал лайкьсса арс, жулагу дус ва маччачу, СилахIуттиннул арс Аьбдуллаев ХIусайннул. Ина хъин-хъинсса давурттайну лайкь бувссар вила чулийнмайсса жяматрал хIурмат, бусрав.
«ГьунчIукьатIрал общест­волул» цIаниятугу, ттула цIания­тугу барча дуллай буру вил юбилей, чIа тIий буру цIакьсса цIуллушиву, вила наслулул вив ивтун, ххарину бутансса ла­хъисса оьрму.

ХIусайнов ХIажибутта


 

 

Июнь зурул 20-нний увну ур кIулшивуртту дулаврил ххуллий хъунмасса захIмат бивхьусса ххаллилсса педагог, ДР- лул лайкь хьусса учитель, АьФ-лул кIулшивуртту дулаврил отличник ва чIярусса цаймигу наградартту лайкь дурсса, Асадуллагьлул арс МахIаммадхIажи Маккуев.
МахIаммадхIажи 30 шинай каялувшиву дуллай ивкIссар МахIачкъалаллал медициналул ва биологиялул 22-мур лицейрай. ЦIана ва хъанахъиссар Дагъусттаннал Педагогикалул ветерантурал советрал председатель.
Барча тIий буру МахIаммад­хIажинахь увсса кьини. ЧIа тIий буру цIуллушиву, дуллалимуниву тIайлабацIу. Вил дакIнийсса мурадру бартлаганнав, оьрчIал ххари уллай итаннав уттиния тихунайгу чIярусса шиннардий.
Цинявппагу вил хIурмат буми, виха дуаьлийми

Барча аврил ялун ххи буллай буру С. Увайсовлул вин хас дурну диркIсса назмулувусса вай ххаругу:

Вил бутта, ттун кIулли,
хIарачат бусса,
Ия тIайламунил
чIарав авцIусса:
Хъунмасса кулпатгу
лайкьну ябувну,
Тарбиялул ххуллийх
оьрчIру гьан бувсса.

Инагу гайннава
увксса ца пахру,
Буттал був аманат
ябуллалисса,
Оьрмулул тIивтIусса
захIматсса ххуллийх
Ва ххуйсса буттал арс
ур чинну найсса.

Читайте также: