Щащар

Щащар

I

ДакIний дур ттун ттигу
ОьрчIнийсса чIунну,
Къаралти кунасса
Къужлуйн увкнугу.
Тай дия жапасса
Дяъвилул шинну
Жазамран дихьлайсса
Жагьилсса жанну.

Тай шиннал мугьрурду
ДакIний бивщусса
Бур куртIсса щавурдал
Кьиллу кунмасса,
ЧIумул биялалул
Лиххан къабайсса,
Гьисукуртту кунма,
ДакIнийн гьис тIисса.

Буванна бусала
ЧIаххув душния,
Ттунмагу ссу кунма
Ххирану бивкIсса,
Бусанна кьурчIисса
Кьадардания,
«Дяъви» тIисса мукъул
Оьлукъин бувсса.

II

Бия гъинтнил гьантри
Чалгъун бавкьусса,
ТIабиаьт тIутIаву
ТIуркIу буллайсса,
Къурдаравсса къакъунт
Балайрду тIисса,
Инсантал узданну
Оьрму бутлайсса.

Тай дия ххарисса
«Байран» кьинирду,
ТIуркIурдаха ккаши
Хъамабитлайсса,
Хъун бярнил лагмасса
Бяълилул мурхьру,
ЧIапIал щурщулийну
Жапру буллайсса.

Шанма гьантлий бия
Зюннав-дачIул чIу,
Зумащарнил махIла
Хъюлчу буллайсса:
Та бия аьнтIикIа
Аьйшал хъатIул чIу,
Аьшукь Аьлил тIювайн
Жалинну найсса.

Дия ляличIисса
Уттарашиву,
ХъатIул буллугъшиву
Хъунна дуллайсса.
Дия жалин душнил
Исвагьишиву,
Къуплива хъятIисса
ТIутIул куннасса.

Шадлугъру ххирасса
Мюрщи оьрчIругу,
Авлул гадри кунма,
Бия тIуркIурдай,
Щарнил журат далгай
Душру-хъамигу –
Балгу-бакьу хьуну,
Бусу-ккаккурдай.

ХъатIул сий лахъшиврул
Барашин дуллай,
Аьшукь Аьли цува
Балай тIий ия,
МицI кIиссурттай къавтIий,
Ссурулух лехлай,
Пагьламан Пирбудагъ
ЩиривкIун ия.

Бия шадлугърал зяй
Лехлай барзунттайх,
Буттахъал рухIирдан
Ссайгъат гьан буллай.
Мажлисру чIюлу бай
Щарнил чангитал –
Чугурдал ххаллава
«ЧIув» личин дуллай.

III

АцIния ряхра шин
Оьрмулул хьусса,
Аьйша бия ятин
Нину дакъасса,
Ниттил ккукку букан
Кьисмат къавхьусса,
Оьрмулул дайдихьу
Язугъсса хьусса.

Башттан буттал щарнин
Бусрав бакъасса,
Буттал чулухагу
Аякьа чансса.
Аьйшая хьуна душ
Кьянкьа-кьурчIисса,
ЗахIматшивурттал хьхьичI
Ник къарищайсса.

Аьйшалгу сси-къащи
Лялиян дайва,
ДакI хIасратрал цIарал
Ччучлай дунугу.
Цила дард дакIниву
ЧIувну кьюлтI дайва,
Цал-цал яру мукьал
БуцIлай бунугу.

Душнил гьайбатраву
Дия бургъил нур,
Цал ящуманал дакI
Ясир дуллайсса,
Аьлттан чIалай бия
Му нурданул зур,
Заннал гьайчалину
Душнин буллусса.

ДакI хъиншиврул бутIа
Ххину буллусса,
Адаврал щаращул
Щинал бувччусса,
Душ бия эбратрал
Лишан кунмасса,
Мюрщими, хъуними
ХIайран буллайсса.

IV

Эшкьи хьуна Аьйшах
Чугурчи Аьлин,
Аьшукьшиврул пагьму
Заннал буллусса,
Оьсса буттал щарнил
Ххяппула личин,
Щар хьуна душ Аьлин,
ЦIа машгьур хьусса.

Хъун хъатIи бувуна
Аьшукьнал буттал,
Аьйшал буттал щарнийн
Хъар къадагьансса,
Зунчалу ливчIусса
Бюхттул барзунттал
БакIайсса барххултгу
БалайтIи бансса.

Аьшукь ия буттал
Ца акъа-акъу,
Шанма душнил ялун
Мурадран увсса,
ДакIнива нанисса
Хъиншиврул хIукъу,
БутIри бувну, гьарнайх
БачIин хIадурсса.

ТалихI-тирххандарал
Хъаттирдай лехлай,
Ласнал ляхъиндалул
ТIуллал хъин битлай,
Аьйша бия занай,
Къукъухьхьи кунма,
Дуниял бахшишран
Дуллуний кунма.

V

Аьйшан хъатIи бувну
Нюжмар ларгуна,
Шяравун кьурчIисса
Хавар бувкIуна:
«Дяъви» тIисса мукъул
ЛухIи щатIаву
Оьрмулул хIал-ахIвал
Гьузун бивкIуна.

Пашманшиврул щатIи
Щарнийх бивщуна,
Тяхъасса оьрмулул
Чани левщуна,
Душру-хъаннил дакIру
Гъюжу дурккуна –
Душманнащал талан
ЧиваркI бавчуна.

Аьйшал лас Аьлигу
Аьрайн лавгуна.
КьурчIи макь кьюлтIа тIий
Аьйша ливчIуна,
ТалихI-тирххандарал
Тавлалул нузру
Аьйшал хьхьичI
Дяъвилул
Аьнтну ларкьуна.

Бавчуна пашмансса
Оьрмулул гьантри,
Гъинтнил шарав чурххан
Нуш къахъанайсса,
Щарнил душру-хъами –
Барзунттал «гьинтри»,
Мукьавух хIасратрал
Кьуртти хIачIлайсса.

Колхозрал давуртту,
Духкъалагайсса,
Дия душру-хъаннил
Щала бурхIайсса,
ДухIлан захIматнугу,
ДухIлан багьлайсса,
Пашмансса пикрирду
Ххинил буллайсса.

Аьйшал сакин бувна
Душру-хъанния
Къурнил биригада,
ЦIанихну зунсса,
ДучIаймур гьарза дан
Хъу-лухччинуя
Кумагран вирттавран
Аьрай талайсса.

Давурттайн буккайва
Зунзулчаннащал,
ДакIру видурцIусса
Буруккинттащал,
Шаппайн зана шайва
БагьтIатIал хьуну,
Дяъви къуртал шаврийн
Умуд бивхьуну.

ЗахIматсса оьрмулул
ШартIирдал гьиву
ДухIлай бия Аьйша
Цила хъачIунттай.
Щарай дия щаву
ДакIнил куртIниву,
АьтIунну гъалбарцIру
Бюхттул барзунттай.

Аьйшал уртакьтурал
ЗахIматрал жямру
Хьуна ил-аьламран
Ккаккиялунсса.
Гьаз хъанан бивкIуна
ХIурматрал махъру,
Аьйшал уртакьтуран
Пахру багьансса.

Аьйшан «ЯтIул ттугълил»
Орден дуллуна,
«ХьхьичIунсса хъузала» –
ЦIанин лайкь хьуна.
Дагъусттаннал улклул
ХIурматрал улттуйн
«ХьхьичIунсса хъузалал»
Сурат лархъуна.

VI

Маоьрдал ххуржинтту
Хъарайх дирчусса
Чагъарду шяравун
БукIлан бивкIуна.
Дяъвилул майданнай
ЖаннацIа хьусса,
Вирттаврал тIювардай
Ясру гьаз хьуна.

БувкIуна аьнтIикIа
Аьйшал тIювайнгу
Бала-мусиватрал
Леххаврил чагъар:
Щар хьуну дачIи шин
ЧIарах дукканнин
АьнтIикIая хьуна
Аьсивсса щащар.

Ссурмаврал ххаятIив
Аьйшал бакIрайсса
Башттан кIяла хьуна
Маоьлул гьантрай.
ЖигдатIрурдал картру,
ХIасратрал аьшру,
Лавмартну лирчуна
ЧIурнил сипатрай.

Оьрмулул ацIния
Мяйра шин хьуннин
Аьйша, тIутIи кунма,
ЧIатIу ливккуна.
Кьадарданул кьартIа
КьюлтIну кьюлтIа тIий,
Оьрмулул хьхьириву
Гьузун бивкIуна.

Аьйшан арс уллуна
Заннал цIимилул,
Тирххандарал бургъил
ТIиму кунасса,
БакIрачIан дуркIусса
ЛухIи кьинилул
ЦIан ттуруллал чарчав
Чанна дуллансса.

Цила жангу, рухIгу
Арснаву дихьлай,
КIусса яхIлил гьиву
ХъачIунттай духIлай,
Ласнал нитти-буттан
«Арсшиву» дуллай,
Щащар бия ятин
БакI уккан уллай.

Дардирдал къарт увсса
Къужа-ттаттангу,
ХIурулъэн куннасса
Хъунна бавангу
Дия, дуссарагу,
Ца ххаришиву,
ЧIивитIу – арснал арс
ЧIарав ушиву.

VII

Дяъви къуртал хьусса
Хавар ххарисса
БувкIуна шяравун
Интнил тIутIащал,
Дяъвилул шиннардий
Баллай къабивкIсса
Буттахъал балайрдал
Бургъил тIинттащал.

Пашманшиврул мугьру
Щарний бивщусса,
Шадшиврул щатIаву
Гьузун бивкIуна,
Аски душманнал жан
Дардагъит дурсса
Вирттал дяъвилия
БукIлан бивкIуна.

Ххаришиврул макьгу
Экьинай дия,
Душру-хъаннил дакIру
Гьулусан дуллай.
КьурчIи макьгу кьюлтIну
Экьи най дия,
КьартIардал щавурду
ЦIунцIу тIий, цIалай.

VIII

Дяъви къуртал хьуну
Шинну ларгуна.
Аьйшая «ЗахIматрал Виричу» хьуна,
Ил-аьламрайх мунил
ЦIа машгьур хьуна,
Амма дакIнил щаву
Щарай лирчIуна.

БакIрайсса хаятIив
КIяла хьунугу,
Дард-хIасратрал къяцIул
ЧIувин бувнугу,
Аьйша бия лавхъсса
Чирахъ кунмасса,
Цила чаннайн цайми
КIункIу буллайсса.

Ласнал нину-ппугу,
Мачча-гъанмигу,
Кьючлай бия Аьйшайн,
«КIилчин щархьу» тIий.
Бия энадрайсса
Бухьттанчиталгу,
Мунил «кьянкьашиву»
«Ххаралунссар» тIий.

Аьйшал дакIмур дия
Бунагь бакъасса,
ЛахIан дан къашайсса
Чаннан куннасса,
Чил маслихIатирттайн
МютIи къашайсса,
Кьадарданул кьурчIи
Кьуру бухIлайсса.

Мугьисалтгу Аьйшал
Чансса бакъая,
Кьадрулий-кьиматрай
Щар буцин ччисса,
Амма Аьйшал дакIнил
Мурад ца бия –
Арснан тирххандарал
Ххуллу тIитIинсса.

«Гьассар ттун ласнал цIа
Дирзусса арсгу,
Оьрмулул дирхьусса
КьурчIисса дарсгу.
Къачча ттун цукунчIав
КIилчинсса ласгу,
МарцIну ябуванна
Асгу, намусгу».

IX

Аьйшал арс Аьлия
Аьлимчу хьуна,
Аьрщи ишла даврил
Пишакар хьуна.
Ниттил захIматрал ирс
КIунттил бувгьуна,
«Элмурдал докторнал»
ЦIанийн гьаз хьуна.

«Хъуннабава» Аьйшан
Тирххандарансса
Бивзуна арсная
Наслу уздансса —
КIия арс, кIива душ
ТIутIив кунмасса,
ТIюва бургъил тIинттал
ДуцIин дуллайсса
ш. Хъусращи, 2022 ш.

Читайте также: