ДакIнийн бувтунни Эльза

ДакIнийн бувтунни Эльза

Июнь зурул 3-нний Москавлив, Миллатирттал къатлуву, «Жар- птицей, рванувшая ввысь…» тIисса цIанилу хьунни Дагъусттаннал культуралул лайкьсса зузала Эльза Рамазанова дакIнийн бутлатисса вечер.


ЛяличIисса чIунил ва такьвалул заллу Эльза Рамазанова машгьур хьуссия 80-ку шиннардий. Тай дия на студентсса шинну. Эльзагу дуклай бия Дагъусттаннал медициналул институтраву. Эльзал балайрду баллай бикIайва гьарица къатрава, гьарица машиналува.

2012-ку шинал май зуруй кIул бакъа балаллул ва жуятува личIи бунни. АцIра шин ларгунни танияр шихуннай.
Эльза дакIнийн бутлатисса вечер сакин дурну дия Москавуллал Миллатрал политикалул департаментрал, Москавуллал миллатирттал къатлул, «Да­гъусттан» Москавуллал Культуралул центрданул, «Имена на все времена» тIисса музыкалул проектрал продюсертурал ва душнил Балкислул хIарачатрайну. Балкислул бусласимунийн бувну, вечер дансса пикри бивкIун бур 2020-ку шинал, Эльза бувну 65 шин шаврицIун бавхIуну, амма, пандемия дахчуну, дакIниймур бартбигьин къавхьуну бур. Утти Эльза дунияллия лавгун 10 шин шаврин хасну ва даву дан хъунмасса хIарачат бувну бур Эльза цуппагу чялишну гьуртту хъанай бивкIсса «Имена на все времена» проектрал продюсертал Иван Ильичевлул ва Алексей Исяаковлул.
Эльза дакIнийн бутлати­сса ихтилатру бунни проектрал артистътал Игорь Наджиевлул, Сергей Избашлул, Наталья Косминскаял, Галина Улетовал, «Дагъусттан» Москавуллал Культуралул центрданул президент Арсен ХIусайновлул, медициналул элмурдал доктор, Аьрасатнал Элмурдал академиялул член-корреспондент Сяъдуллагь Абакаровлул ва м.ц. Вечерданий гьуртту хьун Дагъусттанная бувкIун бия 88 шинавусса Эльзал нину Сарижат Хумарова. Бачин бувну ия мажлис Иван Ильичев.

Вечерданул хъамал ниттищал Сарижатлущал
ва душнищал Балкислущал (урчIаха кIилчинмур)

– Дадагу, Иван Ильичевгу хъинну хIала-гьурттуну бикIай­ссия. Ва жул кулпатрал дусри. Цимилгу Дагъусттаннайнгу увкIссар. Ххирассар Да­гъусттаннал культура, кухня. Ва хIакьинусса мероприятиялул сиптачигу вари. Ниттин хас дурсса вечерданул хIакъираву жу бувсъссия «Дагъусттан» Москавуллал Культуралул центрданий (на навагу Центрданул президиумрал член хъанахъиссара). Вайгу жу дуллалимунил чIарав бавцIунни. Нину дакIнийн дутлай, чIявусса тIааьнсса махъру увкунни ванил творчество ххираминнал, архIал зий ва хIала-гьурттуну бивкIминнал. Гьай-гьай, ттун дада ца лахIзалийрагу хъамакъаритай, амма вайксса тIааьнсса махъру бавукун, га уттара дурксса кунма бивкIра. Дагъусттанная архну ялапар хъанай бунугу, ттун нава тачIав ялгъузну чIалан къабикIайвав нину дусса чIумал. Ганил асар хьун къабитайва гъан-маччами чIарав бакъашиву. Нину лагайхту, дачIра хьуна дуниял, – тIий бур Балкис. Ва цуппагу цIанагу Москавлив ялапар хъанай бур. Балкис бур художник, трикотажрал дизайнер. НиттийхчIин буллусса балай учаврил гьунаргу бур, амма балай шаппа бакъа къаучай. Ниттин ччай бакъая на балайлухух лавгун тIий бур.

– Эльзащал жу ччя-ччяни хьунабакьайссияв Москавуллал Культуралул центрданий. Царагу культуралул мероприятие ва хIала бакъасса къашай­ссия. Поликлиникалий ккарччал хIакинну зий бунува, циняв мероприятиярттай гьуртту хьун­сса чIун лякъайва. Эльзал гьунар нитти-буттайх буллусса гьунар бия. Ванил ппу Исмяил, Буттал кIанттул цIанийсса Хъун дяъвилул участник, зана хьуну махъ Дагъусттаннал халкьуннал творчествалул коллективирттал музыкантну ивкIссар, – кIицI лавгунни Арсен Буйдалаевичлул.
– Эльза бия ляличIисса гьунарданул заллу. КъакIулли муниву стоматологшиву ялтту дуклай диркIссарив ягу творчество, кIивагу чулуха ва бусравну бия. Ванил рязину гьан байва цичIанма хъин хьун бувкIмигу, цила балайрдах вичIи дишин бувкIмигу, – увкунни Сяъдуллагь Абакаровлул.

– ТIааьнссагу, пашманссагу асарду хIала бувхсса вечер хьунни. Вечердания баяйхту, гъирарай бувкIра шиккун. Эльзал образраха лащан цIанну щюлли­сса гъу­хъагу лаххав. Ттун Эльзал балайрду танийва ххира­ссия. Ванин бала-апатI хьу­сса хавар бавсса чIумал аьтIий бивкIссара. Ва дакIнийн бутлатиминнах вичIи дирхьукун, Эльза цуппа чIарав бусса кунна­сса тагьар дия.
КIул хьура Эльзал ниттищалгу. Чани ва гъилишиву нанисса хъамитайпа бия. Гукун­сса душ укунсса ниттил бакъа къабанссия. Эльзащал ца поликлиникалий зий бивкIсса хIакин дакIнийн бутлай бия, зузи кьини къуртал хьусса чIумалгу, Эльза шаппай къалагайва клиентътал бухьурча, махънин бавцIуну, циняв кьамул байва. Мукссава рахIатсса, аьчухсса бияхха, ва чIарав бушиврулла рахIат ду­ккайва къюву тIий, – буслай бур, Эльза кунма, РЖД-лул медициналул идаралий зузисса Ххадижат ЦIаххаева.
Эльзан хас дурну ванил чирчуну дур укунсса назмугу:

Лелуххантрал балай чай ляличIисса макьаннай,
Эльзалми макьаннугу ляличIисса дикIайва.
Бюхттул зунттал бакIавух экьинайсса щин кунна,
Эльзалмур дакIнивагу балай экьибачайва.
Иминшиву, пахъшиву дагьсса тIабиаьт кунна,
Иминшиву дикIайва Эльзал балайрдавугу.
Эльзал рахIатсса чIуний бюхханну увксса балай
ДакIнил куртIнивун бувххун, дакIниву нур лахъайва.
Заннал чичру диявав ахират нясив бувсса,
Алжаннул хIурулъэн хьун Эльзан чичру диявав.
Вила бювхъу чIунищал алжаннул хIурулъэнну
Алжаннул багъирдаву пирдавс хьуну лякъиннав.

Эльзал репертуарданувасса балайрду увкуну, мажлис чIюлу бунни «Сердце Лакии» ккурандалувасса ПатIимат Аьбдуллаевалгу. Фатима Лакия тIий кIулссар ва чIявуминнан.
Ахирданий вечерданул сакиншинначитурахь ва шикку гьуртту хьун бувкIминнахь барчаллагь тIисса ихтилат бунни Сарижатлул ва Балкислул. Вайннал бувсунни укуннасса вечер Дагъусттаннайгу дансса пикри бушиву.

Читайте также: