Хъамакъаритайсса кьурчIисса кьини

Хъамакъаритайсса кьурчIисса кьини

Ккуллал райондалий ЧIяйннал шяраву хьунни Хъун дяъви байбивхьуну бивкIсса кьинилун хас дурсса мероприятие. Мунил сиптачину ва сакиншинначину бия шяраваллил Культуралул къатлул каялувчи СалихIат Алхасова.


БатIаврий доклад зумунусса ихтилат бунни Чехословакиянаву хьуну бивкIсса иширттал гьурттучи МахIаммад Илдаровлул.
Хъун дяъвилул чIумун хас дурсса назмурду дурккуна дуклаки оьрчIал Мирзаев Жамаллул, СалихIов СалихIлул.

– Июнь зурул 22-нний, ванияр 81 шинал хьхьичI, немецнал аьрал хар-хавар бакъа ххявххун бур Совет Союзрал билаятрайн. ЧIун най дур, амма тачIав хъамакъадитантIиссар та дяъвилул 1418 гьантлий бу­ттал кIану ххассал буллай жула инсантурал дурсса чувшиву. Та дяъвилул цIараву жанну дуллуссар Ккуллал райондалиясса 1360 жагьилнал. Райондалий бакъар цавагу къа­тта дяъвилул щавщи къабивсса. ЛичIаннав жува тай дяъвилул шинну дакIнийн дичлай, къахьуннав тачIав аьрщарай дяъви! – увкунни цила ихтилатраву СалихIат Алхасовал.

Читайте также: