АхъницIунсса маслихIатру

АхъницIунсса маслихIатру

ДуркIунни гъи – бигьалагай чIун. Амма аьрщараха зузинан гъинттулгу инттунияр къачансса давуртту дур: ццунну ххярхмур ххялтIа дуллай, ххяхлахимур цIинцI-урттуцIа марцI дуллай ва щинал дуччин дуллай, гьава щаллуну гъили хьуну махъ дугьаймур дугьлай – ва сияхI цукссагу лахъи дуккан дуван хьунссар. Дуваймур, сант дуртун, гуж къабагьанну дувара, баргъ бакъасса, дюхлулсса ссятру язи дургьуну.

Интту къадурмур утти дувара

Балики интту мурхьирдай ва къатIрай дуван аьркинсса куццуй обрезка къадурхьурча, ва даву хъирив лаян дуван июнь яла хъинмур барзри: ххяххаймуний чIапIив, щюллишиву ххярххун, кьаркьмур, сагъ да­къамур чIалачIисса. Дайлсса секаторданух кьукьияра кьаркьсса хъархъив. Хъиннура хъуннасса хъархъи духьурча, ккуртлучIан (кольцо) дияннин кьукьара.

Ццунмур ххялтIа дувара

Гьанна мюршсса бушиврийн бувну, къур, сайки мудан, ццунну дургьуну лякъай жура, цуксса ххялтIану дугьан хIарачат булларчагу. Ххяхлай дайдирхьусса къур, мугъаятну дуклай, ххялтIа дувара, аьрщаравура кьадиртмунил дяних 4 см личIансса куццуй. Дуркми къургу цамур марслуй дугьан бучIиссар. ЧIирисса ттуршарах 8-18 см куртIшиврийсса ккутIру дурккун, вайннуву, дарккуну къахьунну, тIайлану дикIансса куццуй, дургьуну къур, аьрщи ва лах хIала бувну, ялтту бивчуну, яла, аьрщи дякъаххянсса куццуй, ххуйну щин дутIира.

Помидордал «лувоьрчIру» бакъа бара

Дургьуну, ххяхлай нанисса помидордал «пасынкование» дувара, яни лахъими кьяртив къахIисавну, миннул ялтту хьуну нанисса ххишаласса кутIа кьяртив каруннихра мугъаятну гъагъан дувара, чара бакъа аьркинмур аьркин дакъами кьяртал къакананшиврул.
Ва давугу кIюрххил дурну хъинссар, ахттакьуннайнияр. Дяхтта, гъилишивруву, «щавурдугу», ларкьуну, ччяни кьакьантIиссар. Аьркин да­къамур дуркьун махъ ца хьхьу-кьини помидорданийн щин къадирхьуну хъинссар, «щавурду» ччяни хъин хьуншиврул.
Рассада машан ласласийни, хъирив лавну кIул бувара зура ласласими помидордал «пасынкование» цукун дурну хъинссарив. Помидорданул «пасынокрича» тIий, тIутIив шайми кьяртив дуркьун къалякъин зура.

КъатIран – цила чIумал щин

Баргъ ялу-ялун кIири буллай, аьрщигу ялу-ялун щинах мякь дуклай дур. Марсрай дургьумунийн дакъассагу, хъамамабитаванни къатIрайнгу цила чIумал щин дутIаван. Июньдалий щин чан шаву сававну къатIрал ххяхлахаву дацIан бюхъайссар, махъ, яла щин чан хьурчагу – къатIрай диллалимур мюршсса хьунтIиссар.

Читайте также: