Ххувшаврил байран ЦIуссалакрал райондалий

Ххувшаврил байран ЦIуссалакрал райондалий

Щалагу билаятрай кунма, Ххувшаврил байрандалун хасъсса мажлисру хьунни ЦIуссалакрал райондалул щархъаву.

Буттал КIанттул цIанийсса Хъун дяъви къуртал хьуну гьашину бартларгунни 77 шин. Дяъвилул ишру ккаккан кьисмат хьусса ЦIуссалакрал райондалул жяматрачIа Ххувшаврил байрандалул кьимат ххишала­ссава бур, 9-мур майрал байрангу вайннал ляличIинура яргну ва сий дуну тIайла дуккай.
ЦIуссалакрал райондалий аьдат­равун багьсса куццуй, Ххувшаврил байрандалун хасъсса шадлугъру дайдирхьуна Гьамиящиял шяравусса Совет Союзрал Виричу Ханпаша Нурадиловлул гьайкалдануцI тIутIив дишаврийну.
Шикку гьуртту хьунни ЦIу­сса­лакрал райондалул бакIчинал хъиривчу Сулайман Рамазанов, шяраваллал хъуними, идарарттал каялувчитал, дуклаки оьрчIру, юнармейцы ва дружинниктал. Вайннал тIутIив дирхьунни Хъун дяъвилий жанну дуллусса вирттаврал гьайкалдануцI.
Ххувшаврил ЯтIул ттугъгу бувгьуну, буттахъал, бу­ттал буттахъал суратирттащал «Бессмерт­ный полк» акциялул гьурттучитурал дяъвилия зана къавхьуминнан дацIан дурсса гьайкалдануцI ва абадлий лархъсса цIарачIа тIутIив дирхьунни. Байрандалун хас дурну Культуралул управлениялул зузалтрал хIадур дурну дия концерт.
Гьарца байрандалий кунна, ва кьинигу хъуннасса хъар лархъунни агьалинал мюхчаншиву дуручлачисса ЦIуссалакрал райондалийсса АьФ-лул ОМВД-лул хъунама АхIмад Щайховлул каялувшиндаралусса зузалтрал.

Имара Саидова

Журналист, обозреватель. Освещает культурные собыия в Лакском и Новолакском районах.

Читайте также: