«Уттавасса полк» – Ккуркливгу

«Уттавасса полк» – Ккуркливгу

Ххуллункьини, майрал 7- нний, Ккурккуллал шяраву лахъа-хъунну кIицI ларгунни Ххувшаврил байран. Байрандалун хас дурсса мероприятиярттал лагрулий хьунни, 80-ку шиннардия шихунмай, аьпа баннав, Даниял Магьдиевлул сипталий ва сакиншиннарай Ккурккуллал шяраву Ххувшаврил байрандалул гьантрай буллай бивкIсса «БивкIу бакъасса полк» акциягу.

КIицI лаган, «БивкIу ба­къасса полк» акция билаятрай аьдатравун багьаннинма буллан байбивхьуссар Ккурккуллал шяраву. Дяъвилий жанну дуллусса 57 ккуркличунал цIарду чирчу­сса, школалул аьрали музейрал яла кьиматраймур экспонатну хъанахъисса ЯтIул ттугъ кьюкьлул бакI дургьуманал бувгьуну, дуклаки оьрчIру, дяъвилий талай бивкIсса цала-цала гъан-маччаминнал суратирттащал ва миннан хас бувсса альбомирттащал, дяъвилул балайрдахун буккайссар шяраваллил майдандалул лагма.

Хъирив дяъвилул участниктурал цIарду абад дур­сса гьайкалданучIа дяъвилий талай бивкIминнал сияхIгу лахъну дурккуну, миннал аьпалун минутрайсса пахъ багьаву баян бай­ссар. Гьарица шинах кунма, гьашинугу байрандалул мероприятиялий гьуртту хьун бувкIун бия дяъвилий бивкIминнал оьрчIру, оьрчIал оьрчIру, гъан-маччами.

Байрандалул мажлис бачин бувну ия Ккурккуллал школалул директор Кьурбан Гъужиев. Ихтилатру бунни райондалул Хъунисриннал советрал председатель, дяъвилул участник Сунгъурдул арс МахIамма Сунгъуровлул, Данияллул арс Роберт Магьдиевлул ва мукунма цайминнал. Сайки цинявппагу ихтилатчитурал кIицI лавгунни Украиннал аьрщарай къучагъшиврий жан дуллусса лаккучу, Аьра­сатнал Виричу НурмахIаммад ХIажимахIаммадов.

Ихтилатру къуртал хьуну махъ, аьдатравун багьсса куццуй, цинявппа бувкIунни школалул къатравун, Даниял Магьдиевлул цIанийсса аьрали музей ххал бан. Шиккугу хьунни дяъвилул участниктал ва музейрал гьану бивзсса Даниял Магьдиев дакIнийн бичлачисса ихтилатру.

Аватар

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: