«БивкIу бакъасса полкрал» марш Вихьлив

«БивкIу бакъасса полкрал» марш Вихьлив

Шяраву хьусса бивкIурдайн бувну, Вихьуллал шяравусса «БивкIу бакъасса полкрал» акция дуван багьунни Ххувшаврил кьини дучIаннин цаппара гьантрал хьхьичI. Вихьуллал шярава Хъун дяъвилий гьуртту хьун лавгун ур 183 адамина. Вайннава, сакъат хьуну, щавурду дирну, зана хьуну ур увагу 69 вихьличу. Цукунсса аькьуварттай ларсун диркIхьурчагу вайннал Ххувшаву, вай зий бивкIссар дяъвилия махъгу, цивппагу хъинну эбрат ласунну. Вай чиваркIуннан хас дурсса гьайкал дур жул Вихьуллал шяраву дацIан дурну Культуралул къатрал хьхьичI. Шиккун бучIайссар гьарца шинал Ххувшаврил кьини кIицI лаган шяраваллил жямат, школалул оьрчIру. Вайннахьгу дикIайссар цала буттахъал суратру.
Вана гьашинугу шяраваллил хьхьичIсса Кьуллалиялу тIисса кIанавату школалул оьрчIру, цала таттахъал, гъанминнал, чIаххуврал суратругу дургьуну, бувкIуна гьайкалданучIан. Вай оьрчIай каялувшиву дуллай бия Вихьуллал школалул директорнал хъиривчу Жинасат МахIаммадова, завуч Чаринов Оьма, учительница Кьурбанова ПатIима.
Вайннал гьайкалдануцI бивхьуна тIутIал шалка, дурккуна дяъвилул иширттан хас дурсса декламацияртту га дяъвилуву цуксса агьамсса Ххувшаву ларсъссарив бувсуна Жинасат МахIаммадовал, школалул учитель Чаринов Чариннул ва цайминналгу. ОьрчIайх нацIу-кьацIу дачIлай бия Вихьуллал школалий учительну зий бивкIсса МахIаммадова Аьйша. ДакIнийхтунусса шадлугъ хьуна ва кьини гьайкалданучIа.

Читайте также: