Аьралуннал парад

Аьралуннал парад

Майрал 9-нний Дагъусттаннай Ххувшаврил Кьинилун хас бувсса хъунмур ишну хьунни Каспийскалий Республикалул БакIчи Сергей Меликов гьурттусса аьралуннал парад.

Шадлугърал хъамалну бия Буттал К1анттул цIа­нийсса Хъун дяъвилул ветерантал.
Парад тIиртIунни флотилиялул хьхьирил бахьттагьалтрал хIаписартурал. Вайннайн тапшур бувну бия буккан буван Аьрасатнал Федерациялул ПаччахIлугърал ттугъ ва Ххувшаврил Ттугъ.
Гарнизондалул аьралуннал парадрай каялувшиву дуллай ия Каспийскаллал флотрал командующий контр-адмирал Анатолий Долгов. Парад кьамул дуллай ия Каспийскаллал флотилиялул штабрал хъунама контр-адмирал Николай Якубовский.
Москавлия Ххувшаврил Кьини барча дунни Аьрасатнал Федерациялул Президент Владимир Путиннул. Республикалул агьалинал, солдатътал ва моряктал, хIаписартал ва ветерантал барча бунни Сергей Меликовлул.
Барча бавурттая махъ Каспийскаллал хъунмур майданнийх шадлугърал маршрай лавгунни сайки азара инсан: Каспийскаллал флотилиялул парадрал расчетру, Аьрасатнал Дазул управлениялул зузалт, ДР-лийсса МЧС-рал управлениялул парадрал расчет, Дагъусттаннал таможнилул парадрал расчет ва цаймигу кьюкьри. Миннал хъирив дарчунни механизированный колоннарду. Микку дия ттизаманнул дяъвилул техника.
Аьралуннал парад къуртал хьунни гарнизондалул аьралуннал оркестрданул шадлугърал маршрал макьандалухун.

Читайте также: