Виричунал цIа абад дуллалисса балайрду

Виричунал цIа абад дуллалисса балайрду

Апрель зурул 26-нний Ккуллал райондалул культуралул къатраву хьунни Хъун дяъвилул кIийла Виричу АхIмад-Хан Султаннул цIа абад дуллалисса балайрдал конкурс. Ваний гьуртту хъанай бия бугьарамигу, школалул дуклаки оьрчIругу.

Ттун хIисав хьунни жула шяраваллаву «зунттуйн цIупар щун дуллалисса» балайрду учин бюхъайсса чансса бакъашиву. Ва конкурсрай гьуртту хъанахъиминналгу хъиннува тасттикь бунни му зат. Тамашачитурал ришлашисса хъатурдилгу буслай бия вайннангу, ттун кунма, щаллу буллалисса балайрду хъинну ххуй бизлай бушиву.
ХIатта циняв гьурттучитал лахъми кIанттурдан лайкьну бивкIхьурчагу, жюрилун миннал дянивату яла яргми личIи буван багьуна.

Бугьараминнаву цалчинмур кIану буллуна Аьлиев Ибрагьиннухьхьун (Хъювхъи) ва Аьбдуллаева Маржанатлухьхьун (ЧIяйми). КIилчинмур кIану буллуна Эльдарова Аьйша­хьхьун (1-мур ЦIувкIул). Шамилчинмур кIану буллуна Раджабов Мюртазалихьхьун (ЦIущар).
Мюрщиминнаву цалчинмур кIану бувгьуна Аьбдуллаева Миланал (2-мур ЦIувкIул). КIилчинмур кIану бувгьуна Рамазанова Марияннул (Хъусращи). Шамилчинмур кIану бувгьуна ХIасанова Зайнаблул ва Ханова Мадинал (ЦIийши).

Читайте также: