Аьрххи-ххуллурдайхсса асарду

Аьрххи-ххуллурдайхсса асарду

Гьарца кьини къачансса чIун лагай жулла ххуллийх, кIюрххил даврийн, ахттакьунмай махъунмай шаппайн, жулва иширттай чун-бунугу най. Ххуллийхсса чIумал жущава шай лагма-ялттусса тIабиаьтрай тамаша буллан, шагьрулул кIичIирттавусса инсантурал зана-кьулушиндарал хIисав ласлан. Укунсса чIумал хIасул хьу­сса асарду бучIину чIалан бикIай кув чIумал чагъарданийн ласунгу. Ай, балики, укунсса кIанттурдай жувагу жухва жува личIлулну буругаван, жунма жува цал ххишала бувчIин, чулуха чIалан.

Гьарца кьини тIиссакссагу, даврийн ва даврия нанийни маршруткалуву (автобусраву) сайки цава-цавай иширттал (тIааьнссагу, къатIааьнссагу) барану шару: ялун оьрмулул угьарасса инсан уххайхтува, лувату жагьилтал бизлазаврил, кIулсса, маччасса инсантал хьунабакьаврил, арцу на дулунна тIий ца, на дулунна тIий вама, вайннал дянивсса дакI хъиншиврул, па­ссажирнал пулансса остановкалий бацIан бува куну, шупирнан къабавну, яла кIинналагу дянивсса бястлил, щалва маршруткагу вичIидишин бувну, телефондалувухсса ихтилатирттал ва цайми-цаймигу иширттал.

Цал-цал шай укун аьдатсса иширттаяр тихунмай ливчуссагу. Халкьуннал «Метан» куну учайсса, 44-мур маршрутрай нанисса автобус, даврия, цайми иширттая шаппайн нанисса инсантурал бувцIусса. Ахттакьун чIумучIан гъансса, зума итадакьлан нанисса чIун. Му кьинисса рейс най дунара къапаракьатсса хьуна, ахир ликказандарай нава бачIвасса автобусраву щябикIайхтува, махъ нитти-буттащал щяивкIсса чIивитIул аьлагъужалийну, яларив хъиннува – ванал канихьсса тIуркIу тIисса машинка лахъния ттула бакIрайн багьайхту.

Шикку, тIайлассар, нитти-буттай аьй дакъая, чIалай бия нину-ппу оьрчIахь мазра-матIра учайсса бушиву, оьрчI ур оьрчI, мунал гьарца лавсъсса шаттирал, гьарца суккушиндарал хьхьичIалу кьукьлангу къашайхха мудан. Ттуйн машинка багьайхту, чан­сса лаянгу дурну, нитти-буттал мунайн дяъви бувна. Нава сававну чIивитIуйн чIу лахъ баврийну ттул дакI буниялану зия хьуна. ОьрчIахлу бувккун, учав, бутанна тIий къабувтуннихха, итияра цува тIуркIу тIий, машинка му бюкь-чару бакъархха куну.

Най, ца-кIира ликказандарал гихунмай шайхту, автобусравун дурххунни кIия внукнащалсса дугьарасса щарсса. Га цаннахьхьун мультикру ккаклан телефон дулайхту, ваманал щалва автобусрахсса яс тIивтIунни, цал каруннихьхьунгу дула телефон тIий. Телефон ца дакъа дакъа­сса щар­ссагу паракьат уван къашайсса оьрчI атлай дулуркьунни. Шикку мютIи акъасса оьрчI тахсирлувну чIаларчангу, пIякь бивкIун чIалай бия га хъамитайпалун оьрчIан я нахIуну, я оьлуну (цуманан цукун бувчIайрив) за бувчIин бувансса я кIулши, я ссавур диял хъанай дакъашиву. Нагу бияв оьрчIахлу буккан къахъанай, ганил, ттунма ччимур буванна, вийн багьмур цир учинссархха тIий.

ХIамидовлул ва имам Шамиллул цIанийсса проспектирттал мукьбачIулийн бивну, ликказандарай бавцIусса чIумал, бувххун ца жагьилсса оьрчI ва душ, дарчIунни аьрххи-ххуллурдайминнал зума итадакьиншивруцIунсса щинал шушри ва чассаг.

На бусав бувагу ца аьрххи­луцIух нава барану хьусса кIи­ва-шанма иширая, итталугу, дакIнийгу лирчIсса суратир­ттая. Зул дакIурдийнгу вайннул, чIивисса бухьурчангу, асар биян бувхьурча, хIисав банна ттула мурад биттур хьушиврун.

Читайте также: