Жагьилсса хозяйкахъансса маслихIатру

Жагьилсса хозяйкахъансса маслихIатру

Интнил вит1аминну

Гъилишиву дагьлагьиссаксса жува ххари буллай буру ялу-ялун цIу лаглагисса, щюлли лахлахисса лухччал, уртту-тIутIал, караматсса тIабиаьтрал. Инттухуннай хьхьичIра-хьхьичI ялун личлачисса уртту-щинавух дур жунна мюнпатсса, вит1аминнал видурцIусса ххяххиярттугу.

МечIал ххункIру

МечI марцI бувну, шювшуну, пулав бигьулуву лицIаннин бишайссар. Яла мюрш бувну, бурувсуну, ялун бичайссар нагьливу дагъ бувсса чимус, бутIайссар 2-3 ккунук.
Ца ккунукгу бувтIуну, иникI­ма дайссар. Яла, ца дачIи ссятрайгу диртун, кьаллу бувну, буцIайссар ххункIру, бичайссар цIугу бакьин бувсса щаращи­сса щинавун.

МечI х1аласса салатру

Ца 5 минутрайсса мечI битайссар щаращисса щинаву, бичайссар пулавбигьулувун лицIан, яла мюршну бурусай­ссар, мукунма улклул чIапIивгу, 2 минутрайсса щаращисса щинаву бивтун, бивчуну, лицIангу бувну, бурусайссар. Урттул ялун бичайссар мюршну бурувсуну ккунук ягу нувщи, ялун ссиркагу хIала дурсса барт дутIайссар, зунма тIааьнсса куццуй цIугу бивчуну, петрушкагу дирчуну, ххуйну хIала дайссар.

* * *
МечI, щюлли чимус, кьурчI, хIухчил чIапIив, кьая – вай цинярдагу хIадур дурсса уртту дикI гьаяй машиналувух дуккан дурну, бурувсусса ккунукгу ялун бивчуну, майонезгу дирхьуну, ххуйну хIала дайссар. ЧIюлу дайссар яла ялув кьаярал лисри дирхьуну.

Читайте также: