Илкинсса хьуннав зул ххуллу!

Илкинсса хьуннав зул ххуллу!

Дуккаврил шин къуртал дуллай, республикалул школарттай бивщунни Махъва-махъсса гюнгутIи. Школа къуртал буллалисса оьрчIру цIусса оьрмулул ххуллийн тIайла буклакисса байран лахъа-хъунну хьунни Ккурккуллал школалийгу.

ХIайп, шиная шинайн райондалул школарттай дуклакисса оьрчIру чан хъанай бур. Кьунияхъайсса оьрчIру ца классраву дуклай бивкIсса, кIи-кIива архIал нанисса классру бивкIсса Ккурккуллал школалийгу утти дуклаки оьрчIру чан хьуну бур.

Гьашину 11-мур класс къуртал буллай ур 9 оьрчIал, 9-мур класс – 5 оьрчIал. ОьрчIру школалия личIи хъанахъисса ххариссагу, пашманссагу асарду хIала бувхсса байрандалул мажлис тIитIлай, вайннахь ххуллухъин тIисса ихтилат бунни школалул директор Кьурбан Гъужиевлул.
– Школалия махъсса зул ххуллу илкинсса хьуннав. Зула-зула дакIнийсса мурадирттайн бияннав. Экзаменнайгу, гихунмайсса оьрмулул ххуллийгу тIайлабацIуртту хьуннав. ДакI дарцIуну ура зуяту школалулгу, шяраваллилгу цIа бюхттул дан­сса инсантал хьуншиврий,– увкунни ванал.

Бюххансса ихтилатру бунни школалул завуч Рукьижат Сулаймановал, 11-мур классрал каялувчи Магьдикаят Шалласуевал, выпускниктурал цалчинсса учительница ПатIима Мажидовал, школалул профсоюзрал председатель Уммугьали Чупаловал, шяраваллил администрациялул бакIчи Сабир Буттаевлул, оьрчIал нитти-буттал.
Цанма ххирасса учительтурая личIи хъанай, хъювсул буклай бия дуклаки оьрчIру.

Выпускниктурахь ххуллухъин увкунни цалчинмур классрал дуклаки оьрчIал. Дуллунни кувннал кувннан дакIний личIансса бахшишру. Цила яла ххирамур выпускран илкинсса ххуллу ва гихунмайсса оьрмулуву тIайлабацIу чIа тIий, цалчинсса учительница ПатIима Мажидовал бахшиш дунни цинявннан чIирайн ла­хъайсса суратру.

Ккурккуллал школалий аьдатравун багьсса куццуй, Махъва-махъсса гюнгутIи бивщуну мукьах выпускниктал ва учительтал аьпалухьхьун лавгсса учительтурал гьаттардийн бивунни, бунни ми дакIнийн бичлачисса ихтилатру.

Утти оьрчIал хьхьичI дур бигьа дакъасса экзаменну. Мигу лавай­сса даражалий дуллуну, цанма-цанма дакIнийсса институтирттавун, училищарттавун бухханнав. ЯхI-къириятрай оьрму бутансса тавпикь дулуннав!

Аватар

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: