Гъумучиял цIусса школалий цалчин рирщунни Махъра-махъсса занг

Гъумучиял цIусса школалий цалчин рирщунни Махъра-махъсса занг

Гьашину Лакрал райондалий школа къуртал бунни 56 оьрчIал, 9-ми классру къуртал бунни 76 оьрчIал.

Май зурул 24-нний Гъумучиял цIусса школалий цалчин рирщунни Махъра-махъсса занг.
Байрандалийн бувкIун бия школа къуртал буллалими, нину-ппу, учительтал ва 9-ми классру къуртал буллалими.

КIяласса бантру, жинжиларттащалсса фартукру, каруннихьсса тIутIал кацIру ва иттавсса мукьал кIунтIру – вай цимурца дакIниву цалархIал ххарисса ва пашмансса асардаву гьузуй дия.
Школа къуртал буллалиминнахь язи бувгьусса ххуллул байбихьулий тIайлабацIу чIа учин шадлугърал линейкалийн бувкIун бия Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов, идарарттал каялувчитал.

– Ва кьини оьрмулуву цалли дурагу дучIайсса. Зу хъуниминнал оьрмулувун буххан ливчIун бур бувагу ца ша – экзаменну дулун. Зун тIайлабацIу баннав, бигьасса хьуннав ялун бучIантIимунийнсса зул аьрххи-ххуллу. Букканнав зу зуяра чIивинан эбратну, хъуниминнан пахруну. Зува чув бухьурчагу, лайкьну ккаккан дуллалияра жула район! – увкунни Юсуп МахIаммадовлул.
Дуккаврил шинал лажиндарай бувсса захIматрахлу учительтурахь барчаллагьгу куну, райондалул бакIчинал кIицI лавгунни хьхьичI бивхьусса мурадру биттур хъанай бушиву, миннул хIасиллу дакI ххари дансса хъанай душиву.

Муния махъ ХIурматрал грамотартту дуллунни школалул директор Соня Макьаеван ва завуч Зугьра Кьурбанован, Ххувшаврил кьинилун хас бувсса «Знамя Победы» ва «Бессмертный полк» акциярттай чялишсса гьурттушинна даврихлу.

КIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи Тамерлан ХIажиевлул ва Соня Макьаевал умуд бивхьунни школа къуртал буллалиминнал дянива райондалул цIа бюхттул данссагу ялун буккантIишиврийн.

Школа къуртал буллалиминнахь ххуллухъиндарал махъру увкунни учительтурал, нитти-буттахъал, мюрщими классирттал дуклаки оьрчIал. Вайнналгу, дуккаврил шиннардийсса яла тIааьнми лахIзардугу дакIнийн бивчуну, барчаллагь увкунни учительтурахь.

Читайте также: