Барча бунни щахъами

Барча бунни щахъами

ХIакьинусса кьининийн Лакрал райондалий ялапар хъанай бур Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул ветерантурал арулва щащар: Буттаева Гьумаюн Аьбдулкьадирдул душ, Абакарова ПатIимат Оьмардул душ (Гъумучату), МахIаммадова Таибат МахIаммадлул душ (Буршияту), Кьурбанова Магьият Мусал душ, Ибрагьимова Баянат Аьлил душ, Давудова ПатIимат Кьурбанисмяиллул душ (ГьунчIукьатIату).Ххувшаврил кьини вай барча бан лавгунни райондалул каялувчитал.

Гъумук ялапар хъанахъисса Гьумаюн Буттаева ва ПатIимат Абакарова барча бан лавгунни райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов Магьирлугърал управлениялул каялувчи Ансар Къажлаевлущал.
Буршайн Таибат МахIам­мадова барча бан лавгунни райондалул администрациялул иширтталсса буллалисса ХIажи Чавтараев.
ГьунчIукьатIув Магьият Кьурбанова, Баянат Ибрагьимова, ПатIимат Давудова барча бан лавгуна райондалул аьрали комиссар ХIасан Масуев ва райондалул администрациялул пишакар Кьурбан Дандамаев.

– Цуксса хIайпнугу, райондалий ливчIун акъар Хъун дяъвилул цаягу ветеран. Амма жунна цукунчIав къабучIиссар хъамаритан вайннал виричушиву, вайннал аманат. Гьамин, мунияту хIакьину жу, дяъвилул ветеранталгу дакIнийн бичлай, барча буллай буру вайннал щахъами, – увкунни Юсуп МахIаммадовлул.
Гьарца щащарнин дурна тIутIив ва бахшишру.

Читайте также: