«На ттущала нава бястлий бувкра»

«На ттущала нава бястлий бувкра»

Ва ларгсса бигьалагай кьини, щалвагу Аьрасатнаву кунна, МахIачкъалаливгу хьунни полумарафон «ЗаБег.РФ». МахIачкъала хьунни ва спортрал шадлугърай гьуртту хьусса Аьра­сатнал 85 шагьрулувасса цану. Щалва билаятрай гьуртту хьунни 120 азара инсан, МахIачкъалалив – 700 инсан. Микку гьуртту хьуну, 5 километралул манзилданий левчунни жулва лакку душгу, Каспийскаллал медициналул училищалуву психологну зузисса, ГьунчIукьатIрал шяравасса Яна ХIажиева.


– Ванияр шинал хьхьичI на занан бивкIра Елена Исинбаевал цIанийсса стадиондалийн лечлан. ХIатта муниннин лечланна тIисса пикри къабивкIнугу, цал стадиондалий хьусса ттувун, спортрахун багьсса чIявусса инсантурал дянив хьуну, вайннаяту багьуна спортрахун, машхур хьунсса гъира. Мяйжаннугу, мюрщултрая тIайла хьуну, оьрмулул бугьараминнайн бияннинсса, дяхтта давурттай, дарсирдай, цалва цайми-цайми иширттайгу бивкIун, бувхсса инсантал, хьхьувай, ссят 8 хьуну махъ, шаппа, дивандалий, бигьалаглан кIанай, спортрахун багьну, лечлай ккавккукун, ттунгу ччан бивкIуна вайннал ца бутIану хьун.

Дахьва стадиондалийн бувкIсса чIумал, ваниннин спортрахун багьну къабивкIсса ттун захIматну бия кIийлва лагма левчуну буккангума. Чан-чанну тIий, аьдат хъанай, ччянива шиккун занай, опыт буминнацIа цIу-цIусса затру лахьлай, цалнияр цал вардиш хъанан бивкIра. КIира километра, шанна километра тIий, ххишаласса манзил битлай, спортрахсса гъира-гьавасгу хъиннува лавай хъанай бавчуна.

Гьашинумур «ЗаБеграя» ттун ччянива кIулссия, хъин чулийсса, рязисса цикссагу затру ваний гьуртту хьуминная баллай. Муниятугу, гьашинумунийн на хьхьичIва хIадур хъанай бавчуссияв, лечлай, цалнияр цал манзил ххишаласса битлай, 5 километралийсса манзилданий лечавугу нава бартбигьин аьркинсса мурадну хIисав бувссия, «ЗаБеграйгу» ва манзил битан хьуншиврул. Ва бия оьрмулул хъуниминнансса яла кутIамур манзил (мюрщиминнан – ца километр). Спортрал шадлугърал чIун гъан хъанахъиссаксса, соцсетирдавусса ттулла страницардай ва машгьур дуллай, ванийнсса регистрация дувара, гьуртту хьияра тIий чичлайгу бивкIра.

Навагу цалчинминнавух дував регистрация. На хъинну рязину ливчIра ва даву сакин дурсса даражалийгу. Хъинну чIявусса инсантал, оьрмулул мюрщими ва хъуними, гьуртту хьуна. ДакI ххари хъанай дия нитти-буттахъахлу буклакисса оьрчIру, оьрчIахлу буклакисса нину-ппу чIалай. КIюрххила кIичIирттавун, цалва-цалва къатрал хьхьичIун, бувккун чIявусса инсантал бия гьуртту хьуминнахлу буклай, левчуну наниминнан хъатру ришлай, жул дакIру дувансса махъру тIий. Ва кьини цурдагу дия кIирину баргъ бивтсса. Ванийн бувнугу бигьану бакъая лечин. Ттущал уссия 6 шинавусса ттул уссил оьрчI Убайдуллагу, ва левчуна 1 километралий (мюрщи оьрчIанмур манзил ва бия). Финишрай ттулла ссурссулухун медаль дуртсса ппурттуву бусан къашайсса ххаришиву дия дакIниву.

ЦIанава пикрилий бура ялунчIил хьунмур забеграл ялувгу. Умуд бур цалнияр цал ттулла хIасиллу хьхьичIуннай, ларай дуллансса, цайминнащал бястлий бакъача, ттущала нава бястлий – дукIунияр гьашину, гьашинунияр ялунчIил, ялу-ялун хьхьичIунмай хъанай бачин, ттухьва нава учин бюхъаншиврул: «На ва даву дукIунияр ххуйну дував куну», – буслай бур Яна цила гьурттушиврия .

Шиккува кIицI лаган, щалвагу Аьрасатнаву ва даву ряххилчинни хъанахъисса. Жулламур республика ва давривух махъсса шанна шинай гьуртту хъанахъиссар. Шикку гьарцагу инсаннаща бюхълахъиссар цанма ччимур манзил язи бугьан.

Читайте также: