Ххуллийн буклакиминнахь ххуллухъин тIий

Ххуллийн буклакиминнахь ххуллухъин тIий

Дуккаврил шин къуртал хъанай, май зурул 21-нний республикалул чIявуми школардай бивщунни Махъва-махъсса гюнгутIи. МуницIун бавхIуну, ЦIуссалакрал райондалул школарттай хьунни дуклаки оьрчIру школалия личIи хъанахъисса, ххариссагу, пашманссагу асарду хIала бувхсса байранну.

Гьашину Махъва-махъсса гюнгутIи бивщунни ЦIуссалакрал райондалул 11-ми классру къуртал бувсса 192 оьрчIан ва 9-ми классру къуртал бувсса 512 оьрчIан.
Школа къуртал буллалиминнахь барчаллагьрал махъру увкунни кIулшивуртту дулаврил идарарттал каялувчитурал, райондалул шяраваллал администрациярттал бакIчитурал, директортурал, учительтурал ва оьрчIал нитти-буттал.

Новостройрайсса ЦIуссалакрал гимназиялул выпускниктурахь ххуллухъин учин увкIун ия ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Артур Исрапилов.
– Ххирасса оьрчIрув, на зун чIа тIий ура гьарицагу ишираву тIайлабацIу. Школалия лавгун махъсса оьрму зула дакIурдин ччикунсса хьуннав. Ва бигьа бакъа­сса заманнай хьунадакьинтIиссар зул оьр­мулуву захIматшивуртту, амма на мукIруну ура зу миннул хьхьичI ник къарищунтIишиврий. ТачIав хъамамабитару зува язи бувгьусса ххуллул цIакьсса гьану ЦIуссалакрал гимназиялий бивзшиву. Чаннасса ва илкинсса хьуннав зул ххуллу, – увкунни Артур Исрапиловлул.

Ванал мукунма барчаллагь увкунни кIулшивуртту дулаврил ххуллий хъунмасса захIмат буллалисса педагогтурахь. Выпускниктурал нитти-буттахьгу увкунни экзаменну дулунцIакул, хъювусул къабуклай, зула оьрчIал дакI данмур буллай, чIарав бацIияра куну.

ТIутIал кацIругу лавсун, выпускниктал учительтурачIан гъан хьусса чIумал, якьама буклай бия учительтал ва нину-ппу.
Ванияр тихуннай вай экзаменнайн хIадур хъанахъисса, гьалак буклакисса чIун хъанай дур.
ЧIа учинну цинявппагу выпускниктуран язи бувгьусса ххуллийх кьянкьану бачинсса кьудрат.

Аватар

Имара Саидова

Журналист, обозреватель. Освещает культурные собыия в Лакском и Новолакском районах.

Читайте также: