«Онкопатруль» Дагъусттаннай

«Онкопатруль» Дагъусттаннай

«Здравоохранение» миллатрал проектрал лагрулий 2019-ку шиная шихунмай щалагу Аьрасатнаву зузисса акция «Онкопатруль» май зурул 23-нния 27-ннийнин бувкIун буссия Дагъусттаннайн «Дагдизель» заводрайн.

Аьрасатнал Минздраврал хъунама онколог Андрей Каприннул каялувшиндаралу жучIана увкIун ур радиологиялул НМИЦ-рал кьуния кIия хьхьичIунсса пишакар.
Миннал гьарза-гьартасса программалуву ккаккан бувну бур ххал дуван агьалинал цIуллу-сагъшиву, хьунабакьин студентътуращал, жагьилсса пишакартуращал бан семинарду, мастер-классру, ккаккиялунсса операцияртту онкомаммологиялийн ва онкогинекологиялийн багьайсса.

ХьхьичIва Аьрасатнал Федерациялул Советрал хъунмур Валентина Матвиенкол бувсуна «Онкопатруль» биян тIий бушиву билаятрал чIявусса регионнайн.
Цала Телеграм-каналданий Республикалул БакIчи Сергей Меликовлул бувсъсса куццуй, Дагъусттан хъанай бур Аьрасатнал ацIния ряххилчинсса регионну уттинин «Онкопатруль» бувкIсса. Ванал умуд бивхьунни лавайсса даражалул пишакартал бучIаврийну Дагъусттаннал медициналул буруккинтту, аьч бувну, цIусса даражалийн буцин­ссар тIий.
Акция нанисса ххюва гьантлул дянив «Дагдизель» заводрал сайки 800 зузалал ххал дурну дур цалла цIуллу-сагъшиву.

Акциялул лагрулий Республикалул Онкологический центрданий бувну бур кка­ккиялунсса реконструктивно-пластический операция (ккуккулий).
Вара Центрданий цIанихсса пишакартурал бунни укун­сса журалул операция баврил мастер-классру.
Дагъусттаннал цIуллу-сагъ­шиву дуруччаврил министр Татьяна Беляевал «Онкопатруль» ккалли бунни цил лагрулух ва агьамшиврух бурувгун ляличIисса иширан.
– ХьхьичIунсса федерал Центрдания хIакинтал бу­чIаврийну, чIирисса чIумул дянив чIявусса агьали ххал баврищал, бюхъантIиссар агьали ракрал цIуцIавурттах къулагъас дуллали буван, цила чIумал хIакиннайн бувккун, азар цIубутIуй ялун личин дуван, – увкунни министрнал.

– ПаччахIлугърал ва жула республикалул каялувшиндарал кабакьаврицIух Дагъусттаннай махъсса шиннардий бювхъунни онкологиялул цIуцIавурттал литIлатIиминнал аьдад яларай рутан.
Республикалул Онкоцентрданий ччя-ччяни тIиртIусса кьинирдай агьали ххал буллалаврийнугу му цIуцIаву дацIан дансса чаран хъанай бур, – увкунни Татьяна Беляевал.
Ванил бусаврийн бувну, Дагъусттаннай лахъ хъанай дур ракрал цIуцIаву ччясса мутталий ялун личин даву ва мунил къашавайсса инсантурал оьрму ххюра шинайсса лахъи лаган бан бюхълай бур.

Министрнал кIицI лавгунни 2021-ку шинал лябуккуну зузи бан бювхъушиву «Здравоохранение» миллатрал проектрал лагрулий онкологиялул цIуцIавурттайн къаршисса регионнал проект.
Федерал экспертътал кIицI лаглай бур махъсса шиннардий Онкоцентрданий мукьцIалва тахлинсса стационар ва кьинилун 200 инсан кьамул ай­сса поликлиника тIитIаврийну, цIусса матахIрал дузалшиндарайну, амбулаториярттай онкологиялул кумаг байсса центрду тIитIаврийну гужлан дан бювхъуну бушиву онкокъуллугърал даву.
Аммаки, ва къуллугърал даву ттигу хьхьичIуннай дан багьлай бур.
— Акциялул лагрулий ва нюжмардий Республикалул Онкоцентрданий Москавлиясса хирургтурал Дагъусттаннайсса даврил уртакьтуращал буллантIиссар ляличIисса операцияртту, – увкунни министрнал.

«Дагдизель» заводрал поликлиникалий хьхьичIунсса маммолог, онколог Екатерина Никитинал, П. А. Герценнул цIанийсса Москавуллал элму ахттар дувайсса онкологиялул институтрал хIакин Наталия Зеличлул, вава институтрал хъунама элмийсса зузала, торакальный хирург-онколог Виталий Барминнул бувсунни «Онкопатрульданул» даврия ва гьарца шинал цIуллу-сагъшиву ххал даврия мюнпат цуксса бу­ссарив.

Мунийну ракрал цIуцIаву ччясса чIумал ялун личайсса дур.
СияхIрайн бувну, гьутрурдал рак 1-мур стадиялийра хъин дуллай байбиширча, 80 процент къашайшалтрал хъин бан шай­сса бур, азар оьнийн дуккарчарив, хъин дан къашайсса дур.
Гьутрурдал рак, щала Да­гъусттаннай ва билаятрай чари, щалла дунияллийра цалчинсса кIанттай дур.
«Гьутрурдал рак я цалчинмур, я кIилчинмур стадиялий ялун къаличайссар. Инсан ссаячIав буруккингу бакъа цала иширттаха зий ур, дурухрулул къурхъ тIурча, дуссар хъунна хъанай, дурухлу чIаравсса базурдайн шачлай дайдишиннин ашкара къашайссар, муниятур чIявусса инсантал ва азардануща ххассал бан къашайсса.
Жул агьаммур мурад агьалинахь ва цIуцIаврия бусавур, ми чIумуя-чIумуйн цала цIуллу-сагъшиврул хъирив букканшиврул. Гьутрурдай дурухлу кка­ккан дайсса так компьютерданул томографиялулли, я рентгендалул, я флюорографиялул му ккаккан къадайссар. Инсан хъин уван шай, мунай операция бан бюхълай бухьурча.
КТ дан ккаккан дурну дур шинай цал, инсаннаща бюхълай бур шинал лажиндарай шамилчинмур ягу мукьилчинмур стадия ялун къаличинтIишиврий дакI дарцIуну яхъанан».
«Онкопатруль» хасну «Дагдизель» заводрайн циванни бувкIсса куну цIувххукун, Виталий Барминнул бувчIин бунни акциялул агьаммур мурад бушиву, агьали хIакинначIан бучIаву бакъача, хIакин цува инсанначIан учIаву.

«Хъунисса идарарттал зузалтран бигьану къабикIай цила чIумал диспансеризация дан, мунияту жу лагайссару хъунисса предприятиярттайн», – увкунни хIакиннал.
Пишакартал маслихIат буллай бур, ци-дунугу цIий дайдишиннин къабавцIуну, хIакинначIан занан гьарца шинал.
Виталий Барминнул бусаврийн бувну, къалиян учаву сававну ппив шайсса дур, гьутрурдал дакъасса, ялагу кьура журалул рак. МаслихIат бунни арамтурахь къалиян учавриягу ма­хъаллил хьун.
Аьрасатнал Минздраврал пишакартурал бувсунни къашайшалтращал хьусса иширттая, дуллунни инсантурал суаллахьхьун жавабру.
Проектрал координатор Ольга Стройновал бусаврийну, «Онкопатрульданул» ляличIишиву ссаву дур чирча, инсаннаща цува зузисса кIанттая чунчIав къаувккун цала цIуллу-сагъшиву ххал дан бюхълай бушивруву дур.

Читайте также: