Май зуруйгу марххала

Май зуруйгу марххала

Гьашину зунттавусса интнил гьантри цалий бацIан бувар. Вана, гъи дучIан ца барз ливчIсса гьантрай, Лаккуйн бувунни марххала. Явара, цуппагу, чIивисса бакъаяча, лухччай лув бивхьуну, сайки ацIра сантиметралул ганзшиврийсса бия. ТIайлассар, микIлачIругу къархьуну, марххала хъиривмур кьини бавссуна, анжагъ лахъсса зунттурдайми личIаннин.

Бюхъай шагьрурдай яхъанахъисса инсантуран ва ишираясса хавар аьркинну къабикIангу. Амма, чуврив буссар тIий буслай бухьурчагу «ччатIул мурхьру», жучIава ттун уттигу мукунсса ччатI ххяххайсса мурхьру янилун багьан бувар. Шагьрулий яхъанахъисса инсантурал ссупралийсса дуки-хIачIиягу шяраваллал кIанавату, аьрщараяту, хъу-лухччинияту нанисса дакъарив?

Гьай-гьай, тIабиаьтращал талан жущава къашай, талангу къабучIир. Лаккуйн яхъанан увкIун махъ, ттуща хIисавравун ласун бювхъунни жула зун­ттал кIанттуцIун аьдат хьусса бакIлахъия хъинну ххуйну хъанай душиву. Амма, цимил тикрал буварчагу, инсантал хъуру дугьаврил чулухунмай курчIил хьуну бур. Уттигъанну ттула хъу гъайтIисса чIаххувчунахь на кIицI бувссия, ва хъунил лагма чапар дуван бюхъарча, ссуттихунмай лаччул-чимус бугьан ччай ушиву. Ганалгу: «Ява, му ххуйсса пикри бур. ЖучIава хъинну кьянкьасса, аьнтсса лаччи шайссар», – куна.
ХIасил, умуд бур, марххалагу бавссуну, гъилишивугу чIал къархьуну Лаккуйн дучIанссар тIисса.

Читайте также: