Кулпатрал кьинилун хасну

Кулпатрал кьинилун хасну

Республикалул ЗахIматрал ва социал лябуккулул министерствалул идарарттай хьунни Дунияллул халкьуннал дянивсса Кулпатрал кьинилун хас дурсса личIи-личIисса мероприятияртту.

Кулпатирттан ва оьрчIан кумагрансса Республикалул Центрданий хьунни мушакъатшиву дусса ва тарбия бан бувцусса оьрчIру бусса, ахIвал-хIал кIюласса 30 кулпат гьуртту хьусса мажлис.

Кулпатрал кьинилун хас бувсса мажлис тIитIлай, Центрданул директор Раиса ХIусмановал чIа увкунни вайннан цIуллушиву, ужагъирттай нахIу-хIалимшиву ва нитти-буттахсса аякьа ххишала даву.
Кулпатру барча буллалисса ихтилатру бунни мукунма ДР-лул цIуллушиву дуруччаврил министрнал хъиривчу Раиса Шахсиновал, Ухссавнил Ккавкказуллал миллатирттал хъамал кьамул баврил Ассоциациялул президент, МахIачкъалаливсса «Матери России» тIисса Щалагу Аьрасатнал жяматийсса суккушиндарал председатель, Студентътурал ва жагьилтурал советрал куратор Сапижат МахIаммадрасуловал ва м.ц.

Центрданул тарбиячитурал ккаккан дунни концерт.
Ва кьини лахъа-хъун дан бувкIун бия Дагъусттаннал эстрадалул артистътал – Зульфия, Сабина Аьбдуллаева, Рашид ва Шамсуттин Багъатаевхъул, Аьбдул Мурадов, Умайра Шахбанова, Тахмина Умалатова ва Алина.

Центрданул чулухасса бахшишру дуллунни ахIвал-хIал кIюласса кулпатирттан .
Байрандалун кабакьу бунни «Нова» тIисса ихIсандалул фондрал ва Дагпотребсоюзрал директорнал.

Читайте также: