Жалин щинав дуцаврил аьдатрая кино ларсунни

Жалин щинав дуцаврил аьдатрая кино ларсунни

Уттигъанну Вихьуллал шяраву ларсунни жалин цалчин щинав дуцаврил аьдатраясса киносурат. Му ласлай бия Дагъус­ттаннал телевидениялул «Планета» тIисса творчествалул сакиншиндарал вакилтал. Ва аьдат цалчин сахIналий ккаккан дурну диркIссар 1967-ку шинал МахIачкъалалив, га шинал най диркIсса Дагъусттаннал районнал дянивсса фольклорданул ккаккиярттал фестивальданий.

Вихьуллал шяраву хIакьину­сса кьинигу яхьуну дур цIуну хьусса жалин ца нюжмардува щинав дуцайсса аьдат. Му аьдат цурдагу, хъунмурчIин яргсса лаххиярттавусса душваврал, хъаннил, жагьилтурал щаллу дуллан бикIай.

Аьдат ккаккан дуллалиминнавух бия Вихьуллал шяраваллил культуралул, шяравусса искусствалул школалул зузалт, дуклаки оьрчIру, арамтал.

Шяраваллил клубраву ла­ххиярттугу ларххун, чIаравсса къатрава жалингу дурцуну, циняв бавчуна шяраваллил хьхьичIсса зилучIан. Кьюкьлул хьхьичI ччергъилттущал, гармундалущал, дачIулущал най бия хъатIул усттартал. ХьхьичI най ия хъатIул къуллугъчи, бархъаллал кIартташилува дукьра хIангу рутIлай. Гьай-гьай, най дия жалиндалул архIалщар бакъухърал ланжарттущал, хьунаавкьуманайх бач1лай.

Читайте также: